Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.03.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05, 102/09 i 9/15) i člana 15. stav 5. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 32/07, 48/07 i 15/08), te Odluke o prijemu pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine broj: 14-34-3-820-2/2023 od 07.03.2023. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisujeJ A V N I O G L A S
za prijem pripravnika u
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine


Pripravnik – sa završenim fakultetom društvenog ili tehničkog smjera, prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, dva (2) izvršioca


Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.
Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
da ima navršenih 18 godina,
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,
da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova,
da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više u struci nakon diplomiranja.


Uz prijavu (Aplikacija za posao u VSTV BiH) za javni oglas za prijem pripravnika kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerena kopija):

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa;
Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);
Dokaz da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine i više nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana);


Napomene za dostavljanje dokumentacije:

Kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

Kandidati uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju univerzitetske diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, u tom slučaju dostaviti potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

U slučajevima da visokoškolska ustanova dodatak diplomi studija po bolonjskom procesu nije uopšte izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, ni za jednog diplomca.

Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet ranije ili je u toku u momentu prijavljivanja na oglas, kandidat je dužan uz prijavu i originalnu diplomu dostaviti i dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadležnom organu.

Po ovom javnom konkursu mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija s ostvarenih 300 ECTS bodova (zvanje magistra), pod uslovom da im školovanje obuhvata i prvi ciklus studija fakulteta društvenog ili tehničkog smjera.Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se uklanja sa liste uspješnih kandidata.Procedura izbora

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Osobe koje se žele prijaviti obavezno moraju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH https://vstv.pravosudje.ba i dostaviti ga, sa traženim dokumentima, putem pošte preporučeno na adresu:Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za prijem pripravnika“
Ul. Kraljice Jelene br. 88
71 000 S a r a j e v o


Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: 27.03.2023. godine
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku