Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Pripravnik sa završenim fakultetom prirodnih nauka

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.06.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu odredbi čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 16. stav 2. tačka b) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o Agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08), te Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj: 14-5-34-2-217-1/23, Odluke o izmjeni Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj: 14-5-34-2-217-2/23 i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj: 14-5-34-2-217-8/23, Agencija za forenzička ispitvanja i vještačenja raspisuje:JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika visoke stručne spreme u

Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja1. Pripravnik sa završenim fakultetom prirodnih nauka - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po Bolonjskom sistemu studiranja, završen studij prvog ciklusa dodiplomskog studija uz ostvarenih najmanje 180 ili 240 ECTS - jedan (1) izvršilac;2. Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po Bolonjskom sistemu studiranja, završen studij prvog ciklusa dodiplomskog studija uz ostvarenih najmanje 180 ili 240 ECTS - jedan (1) izvršilac;Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.Opšti uslovi:

Za prijem u radni odnos kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće opšte uslove utvrđene odredbama člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:- da ima navršenih 18 godina,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- Završen fakultet prirodnih nauka ili fakultet društvenog smjera - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen studij prvog ciklusa dodiplomskog studija uz ostvarenih najmanje 180 ili 240 ECTS.

- Da nemaju ostvaren radni staž duži od jedne godine ili više u struci nakon diplomiranja.

- Poznavanje engleskog jezika.

- Poznavanje rada na računaru.Kandidati su dužni uz prijavu sa kraćom biografijom svojeručno potpisanom, adresom i kontakt telefonom dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

- Uvjerenje o državljanstvu ne starija od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

- Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji).

- Dokaz da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine dana ili više nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana).

- Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine (ne stariju od 3 mjeseca).

- Dokaz o poznavanju rada na računaru što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom iz indeksa.

- Dokaz o poznavanju engleskog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škole ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa.Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.Napomena za dostavljanje dokumentacije:

- Kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija) osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

- U slučajevima da visokoškolska ustanova dodatak diplomi studija po Bolonjskom sistemu studiranja nije uopšte izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, ni za jednog diplomca.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas - isti podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.Dostavljanje prijava:

Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te sa svim traženim dokumentima u originalu ili ovjerenoj kopiji treba dostaviti, putem pošte preporučeno, na adresu: Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Ulica Nikole Tesle br. 59, 71123 Istočno Novo Sarajevo, sa naznakom: "Javni oglas za prijem pripravnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koja nije ovjerena i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: Oglas ostaje otvoren osam dana od dana posljednje objave.

O zaposleniku