Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Oblast muzikologija

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
29.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-854/4-19 od 11.09.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 25.09.2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
raspisuje
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor u akademska zvanja:

Naučnonastavno zvanje vanredni profesor za:
1) Oblast muzikologija (Historija muzike I-X, Historija muzike I-IV, Historija južnoslavenske muzike III, Historija muzike u BiH I-IV, Muzička publicistika i kritika I-II, Uvod i metodologija muzikologije I-II, Aspekti muzike 20. stoljeća I-II, Metodologija muzikološkog istraživanja sa arhivistikom I-II, Metodologija izrade pisanog rada I, Praktikum stručnih predmeta, Naučna i stručna praksa) – 1 izvršilac
– radni odnos

Uvjeti za izbor i period izbora nastavnika za naučnonastavna zvanja utvrđeni su čl. 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17) i čl. 194 stav 1. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati uz prijavu dostavljaju:
a) biografiju (CV)
b) odgovarajuće diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije),
c) dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta,
d) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove koji su objavljeni nakon izbora u zvanje docenta
e) spisak projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, uz priložene dokaze o djelatnosti
f) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti
g) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje
h) dokaz o tri naučna rada ili dokaz o uspješno vođenom međunarodnom/domaćem projektu od značaja za Univerzitet/Muzičku akademiju kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo ili objavljenu knjigu
u slučajevima opravdanim u članu 199. st. 4. i 5. Statuta,
i) rodni list i uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),
j) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome
Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU
JOSIPA ŠTADLERA 1/II
ili DIREKTNO NA PROTOKOL
SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS
Vrsta posla:
stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet