Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Nastavnik hemije

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
19.02.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JU Osnovna škola „Nikola Mačkić“ Donja Previja
Donja Previja bb 79287 Previja, tel. 050/460-010, 460-011, e-mail:[email protected]
Broj: 03/23
Datum: 05.01.2023.
Na osnovu člana 125.i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22), člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) i Odluke direktora škole o slobodnim radnim mjestima, broj: 631/22 od 28.12.2022.godine ,
direktor škole r a s p i s u j e

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik hemije – 4 časa redovne nastave – na određeno vrijeme (do kraja školske 2022/2023. godine);
2. Nastavnik razredne nastave – jedan izvršilac – na određeno vrijeme (do povratka radnice sa funkcije direktora škole);
3. Voditelj produženog boravka- jedan izvršilac – na neodređeno vrijeme
Na sva radna mjesta prima se osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 114.stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća imaju i lica iz člana 114.stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
tj. kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa , ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja) ,kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili kopija lične karte),
3. Ljekarsko uvjerenje , ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti, trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,zloupotrebe opojnih sredstava, (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavnja djece (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),
6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti ,polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19):
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće održani 24.01.2023. sa početkom u 12,00 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se kandidat ne pojavi smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola „Nikola Mačkić“ Donja Previja bb., 79287 Previja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

O zaposleniku