Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik fizike

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Osmaci
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JUOŠ „Aleksa Šantić“, Osmaci
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1. Direktor JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“ iz Osmaka raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

1. Nastavnik srpskog jezika – 17. časova– određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja. – položen stručni ispit – 1. izvršilac,
2. Nastavnik fizike – 4. časa – određeno radno vrijeme do 31.08.2023. god. - položen stručni ispit - 1. izvršilac,
3. Nastavnik razrene nastave – neodređeno radno vrijeme – položen stručni ispit – 1. izvršilac.


Posebni uslovi radnog mjesta
2. Uslovi za učešće na konkursu
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 114 . stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22), člana 5. stav / g / Pravilnika o stručnim profilima nastavnika i stručnih saradnika te članom 5 i 6 Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19).
Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je radno sposoban,
- da je punoljetan,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,
- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
Posebni uslovi:
- Odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
a pravo učešća na konkursu imaju lica koja ispunjavaju uslove iz člana 114. stav 5. i uslove propisane članom 125. stav 5 . Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22), i člana 5. stav / g / Pravilnika o stručnim profilima nastavnika i stručnih saradnika.

3. Potrebna dokumentacija
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,
2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom
3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
5) Uvjerenje o radnom stažu,
6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
7) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena lična karta
8 ) Uvjerenje o državljanstvu

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ((„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18).
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“,Osmaci,Ulica 9. Januar br. 115. Osmaci, sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ Banja Luka.
Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

5. Napomene:
Na osnovu člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili podpune i blagovremene prijave, obaviće testiranje i intervju dana 13.02.2023. godine u 12 časova., te se neće posebno pozivati.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Škola će istaći spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na oglasnu tablu škole.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

O zaposleniku