Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Bileća
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ’’
BILEĆA

JAVNI КONКURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Petar II Petrović Njagoš“ Bileća raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Petar II Petrović Njagoš“ Bileća.
II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole . Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole, kao i poslove predviđenje u članu 139. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Petar II Petrović Njagoš“ Bileća se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Petar II Petrović Njagoš’‘Bileća može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj 44/17 i 31/18),
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke1) ovog stava,
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V– Potrebna dokumentacija
Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
-Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,
- uvjerenje o položenom stručnoom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen ,
- Кratku biografiju sa podacima o o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
Pravo učešća na konkursu na mjesto direkotra škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:44/17 , 31/18).
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Petar II Petrović Njagoš’’ Bileća, 89230 ul. Кralja Aleksandra broj 32. sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama Glas Srpske.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Petar II Petrović Njagoš’‘Bileća u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

O zaposleniku