Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Deminer

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
09.12.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu čl. 20., 23., 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 103/21), Federalna uprava civilne zaštite, raspisujeJAV NI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos u Federalnu upravu civilne zaštite


Deminer za manuelnu pripremu i čišćenje terena u Odsjeku za deminiranje, Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) - 6 izvršioca (od čega dva izvršioca u Unsko -Sanskom kantonu u Bihaću, jedan izvršilac u Posavskom kantonu u Orašju, dva izvršioca u Hercegovačko - neretvanskom kantonu u Mostaru i jedan izvršilac u Bosansko - podrinjskom kantonu u Goraždu).
Opis poslova radnog mjesta:

Deminer za manuelnu pripremu i čišćenje terena - 6 izvršiocaOpis poslova:

obavlja poslove deminera u deminerskom timu, prema Standardnim operativnim procedurama Uprave;
poštuje sigurnosne mjere i distance propisane SOP-om Uprave;
upoznavanje vođe tima o narušavanju sigurnosti ili kršenju Procedura od strane drugih lica iz tima;
neposredno kontroliranje rada drugog deminera u dvojcu, na svom nivou, i poduzimanje svih mjera za osiguranje kvalitete po uputama vođe tima, RR, VR IKK i SOP-a;
snosi isključivu odgovornost za u rađeni posao, u toku rada u radnoj stazi na deminerskom radilištu, sa pravom na ispunjenje uslova za nesmetana realizovanje postavljenih zadataka;
izvršava naloge vođe tima i zamjenika vođe tima;
učestvuje u provođenju drugih protivminskih akcija i operacije "Brzi odgovor";
upozoravanje na opasnost od mina itd.;
po nalogu direktora Uprave dužan je obučavati se za provođenje i drugih mjera zaštite i spašavanja, prema Programu proširenja funkcionalne namjene deminerskih timova, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj dana 09.01.2008. godine;
vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac, za koje je osposobljen.


Posebni uslovi: SSS - III ili IV stepen, škola metalskih zanimanja, srednja škola sa praktičnom obukom, gimnazija ili srednja tehnička škola, ostali uslovi prema Zakonu o deminiranju u BiH (da ima navršenih 18 godina života, najmanje srednju stručnu spremu, da nije osuđen za kazneno djelo protiv BiH, za kazneno djelo života i tijela ili protiv imovine, kao i za druga kaznena djela sa elementnom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, da je duševno, fizički i zdravstveno sposoban, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove, te da ima položen odgovarajući stručni ispit, stručni upravni ispit, osnovni deminerski kurs što je u skladu sa odredbom čl. 5. i 6. Pravilnika o akreditaciji i ovlaštenju lica u humanitarnom deminiranju broj 01-50-7207-1/09 od 23.12.2009. godine i radni staž u trajanju od najmanje 10 mjeseci.

Pored posebnih uslova utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove predviđene članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 103/21).

Prijavljivanje na javni oglas

Uz prijavu sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti sljedeće potrebne

dokumente (original ili ovjerenu kopiju) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova za navedeno radno mjesto, i to:Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
Izvod iz matične knjige rođenih;
Dokaz o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine);
Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
Dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje 10 mjeseci nakon završene srednje stručne spreme (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO);
Certifikat o završenom osnovnom deminerskom kursu po BH standardu ili više;
Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu.


U skladu sa članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 103/21), namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest mjeseci od dana sticanja srednje školske spreme, a nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.NAPOMENA: Na osnovu člana 199. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), demineri moraju ispunjavati uslove utvrđene Zakonom o deminiranju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 5/02) i imati važeće ovlaštenje za obavljanje tih poslova koje izdaje BH MAC kao i odgovarajuće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa obavit će se testiranje/intervju.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za deminere iz Zdravstvene ustanove koju odredi Federalna uprava civilne zaštite prije preuzimanja dužnosti namještenika, kao i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična diela, koja po zakonu predstavljaju smetnju za zasnivanje radnog odnosa.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u zatvorenoj koverti putem pošte ili lično na adresu:FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
UI. Vitomira Lukića br.10
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„Za komisiju za provođenje javnog oglasa
za prijem namještenika u radni odnos u
Federalnu upravu dvi1ne zaštite“


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

O zaposleniku