Privredna komora KS - Program edukacije 2014

Privredna komora KS - Program edukacije 2014

Današnja tržišta radne snage zahtijevaju nova zanimanja i neprestano mijenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva. Nedostaci vještina i njihova neprilagođenost, često su jedan od razloga nezaposlenosti u određenim regijama i granama. Više znanja i stručnosti, bolje vještine i  sposobnosti i kvalifikacije su jedan od faktora koji određuju i poziciju na tržištu rada i brži  pronalazak posla.

Uvijek treba imati na umu da ideja cjeloživotnog učenja i obrazovanja, kao put ka bržem i kvalitetnijem zapošljavanju, polazi od pretpostavke da je čovjek najvede bogatstvo društva i da zato u njega treba ulagati.

Neformalno obrazovanje zaposlenika rezultira povedanje kompetentnosti zaposlenih, povedanje konkurentnosti firmi, unapređenje dijaloga obrazovnih institucija i privrede, brže lansiranje i prilagođavanje traženih obrazovnih modula, odnosno to je ključni faktora povedanja konkurentnosti domadih proizvoda i usluga.

Privredna komora Kantona Sarajevo u ovom Program edukacije za 2014. god. je u skladu sa iskazanim potrebama kompanija i polaznika uvrstila tematske cijeline i angažovala renomirane partnere za pojedine oblasti iz BiH i regije. Raspored seminara i radionica je predstavljen po mjesecima.

Polaznicima naših treninga želimo da stečena znanja implementiraju u poslovnu praksu.

Nadamo se da de službe za ljudske resurse kompanija koriste ovaj Program edukacije.

Program edukacije je urađen i predstavljen u elektronskoj formi na web strani Komore:
www.pksa.com.ba

Prema iskazanoj potrebi svojih članova Komora de organizovati i edukacije izvan ovog Programa i o tome vas informisati.

Centar za edukaciju i informatičke poslove,
Rusmira Mandid, dipl.ing.el.
Direktorica

OPĆE INFORMACIJE

Mjesto održavanja seminara je u poslovnoj zgradi Komore, Sarajevo, ulica La Benevolencija  br. 8, ili na nekoj drugoj lokaciji prema zahtjevu klijenta. U pozivnom pismu informiramo preduzeća o mjestu održavanja edukacije.

Komora zadržava pravo eventualnih izmjena termina realizacije edukacija i visine kotizacije, otkazivanja realizacije pojedinih seminara, kurseva ili radionica, o čemu blagovremeno izvještavamo prijavljene učesnike.

Prijave se dostavljaju Centru za edukaciju i informatičke poslove na nekoliko načina:
- Pismom, na adresu Centra: La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo
- Faksom na broj: 033/226-717
- E-mail poštom na adrese:
Rusmira Mandić - [email protected]
Lejla Halkić - [email protected]
Vladimir Lučić - [email protected]
- preko web-stranice Komore www.pksa.com.ba

Detaljnije informacije na brojeve telefona: 033/250-117, 250-116, 250-106.

Prijava se dostavlja u roku koji je naznačen u pozivnom pismu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice.

Kotizacija se upladuje na žiro-račun Komore:
1610000004560078 (Raiffeisen bank d.d. BiH)

Dajemo popust za sve edukacije kada firma/organizacija prijavi dva ili više polaznika.

Četvrtak, 27.03.2014. / www.pksa.com.ba