Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.09.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Viši referent - ekonom

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.09.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 23. zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Služene novine Federacije BiH“, broj 49/05 i 103/21), Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, objavljujeJAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika u
Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
ministarstvu finansija


Sektor za ekonomsko-finansijske i zajedničke posloveViši referent - ekonom - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši operativne nabavke i distribuciju kancelarijskog materijala, potrošnog materijala, pribora i opreme, organizuje održavanje i servisiranje tehničkih uređaja, brine se o izdavanju i evidenciji potrošnog materijala i sitnog inventara iz ekonomata Ministarstva na osnovu zaprimljenih trebovanja, vodi pomoćnu evidenciju o izdatoj robi, ispostavlja reverse za izdana osnovna sredstva na korištenje, te vodi evidenciju o izdanim reversima. priprema odgovarajuće informacije, izdaje narudžbenice za sve vrste roba i usluga te ih kompletira sa računima , prati cijene po računima u skladu s ugovorenim cijenama za robe i usluge., po potrebi unosi podatke u modulima informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU sistem), vodi evidenciju o federalnim upravnim biljezima i mjenicama komadno i materijalno i vrši nabavku istih, kontira ih vanbilansno i vodi pomoćnu evidenciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredno nadređeni.Uvjeti:

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane-članom 24. Zakona 6 namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine:

da su državljani Bosne i Hercegovine;
da su punoljetni;
da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta;
da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nisu otpušteni iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne

Službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija – Federalnog ministarstva finansija i to:SSS - ekonomska, upravna škola ili gimnazija;
položen stručni upravni ispit za namještenike;
najmanje deset mjeseci radnog staža;
poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na Oglas:

Svi kandidati su, uz prijavu i kratku biografiju, prilikom prijavljivanja na Javni oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa;
ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nisu otpušteni iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini;
ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX. l. Ustava Bosne i Hercegovine;
diplomu/svjedočanstvo o završenoj SSS - ekonomska, ,upravna škola ili gimnazija (u slučaju da srednja škola nije završena u Bosni i Hercegovini, diploma/svjedočanstvo o završenoj SSS mora biti nostrifikovano, odnosno mora se dostaviti dokaz o nostrifikaciji);
dokaz/uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike (sukladno odredbi člana 32. st. 2. i 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (u slučaju da kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je isti položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u Federalno ministarstvo financija - finansija ili će inu u protivnom prestati radni odnos o čemu će se donijeti rješenje);
uvjerenje/potvrda o radnom stažu (kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž ostvaren u skladu sa zakonom);
dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.


Napomene za kandidate:

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa dostaviti Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finasija ljekarska uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca);
Ukoliko neki od prijavljenih kandidata posjeduje viši nivo školske odnosno stručne spreme u odnosu na vrstu i nivo školske odnosno stručne spreme koja se traži ovim Javnim oglasom (SSS - ekonomska, upravna škola ili gimnazija), smatrat će se da ispunjava uvjet Javnog oglasa koji se odnosi na traženi nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme;
Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički staž te staž ostvaren kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavijen u skladu sa zakonom;
U radni staž računa se i radni staž ostvaren na poslovima višeg nivoa školske odnosno stručne spreme u odnosu na nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme koja se traži ovim Javnim oglasom (SSS - ekonomska, upravna škola ili gimnazija).


Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Oslobođenje", „Večernji list" i „Dnevni avaz".

Javni oglas objavit će se i na internet stranici Federalnog ministarstva financija - finansija

www.fmf.gov.ba.

Prijavu sa biografijom i tražene dokumente dostaviti na adresu:Federalno ministarstvo financija - finansija
Mehmeda Spahe br. 5
sa naznakom
„Za Javni oglas za prijem namještenika
- NE OTVARATI“


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O zaposleniku