Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za prinudnu naplatu – Kantonalni porezni ured Sarajevo – Odsjek za prinudnu naplatu

- dana do isteka

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
6-1231
Radna mjesta:

04. Stručni savjetnik za prinudnu naplatu – Kantonalni porezni ured Sarajevo –
Odsjek za prinudnu naplatu - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: Opis poslova: provodi procedure prinudne naplate javnih prihoda radi
osiguranja izmirenja obaveza od poreznih obveznika kojima je prethodno uručen nalog za
plaćanje; vodi postupak pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; rješava zahtjeve
za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza; sačinjava nacrt
sporazuma o izmirenju porezne obaveze odgođenim plaćanjem ili plaćanjem u ratama;
priprema prijedloge za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; nakon proglašavanja
nelikvidnosti poreznog obveznika poduzima druge odgovarajuće prinudne mjere protiv drugih
odgovornih fizičkih i pravnih lica, inicira ponovno pokretanje postupka prisilne naplate u slučaju
opoziva prethodno utvrđene nelikvidnosti; priprema nacrt odluke o ustupanju imovine poreznih
obveznika u Federaciji, izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svoga rada; vrši
i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1424,21 KM

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VI
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to za:

Poziciju 04:
- VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
- 3 (tri) godine radnog staža


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa sjedištem u Sarajevu
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo ( za poziciju 04.)
2. Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem
u Zenici
Ul.Kučkovići br.2, 72000 Zenica- (za poziciju:01.)
3. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko – neretvanski i Zapadnohercegovački
Kanton sa sjedištem u Mostaru
Ul.Ante Starčevića bb., 88000 Mostar - (za pozicije: 02.)
4. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
Ul.Trg slobode bb., 75000 Tuzla - (za poziciju: 03.)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi
Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj konkursa – 1231/19”
Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Poznavanje rada na računaru:
osnovno
Potrebno radno iskustvo:
tri godine