Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo


B:06/ 938

01. Šef Odjeljenje za vatrogastvo-komandant, na period od četiri godine - 1 (jedan ) izvršilac
02. Zamjenik šefa Odjeljenja za vatrogastvo-zamjenik komandanta, na period od četiri godine, - 1 ( jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi odjeljenjem i ovlašten je da vrši slijedeće poslove: organizira i osigurava provođenje operativno-stručnog rada jedinice, osigurava provođenje intervencijske spremnosti jedinice, vodi i komanduje jedinicom u toku intervencije, organizira i nadgleda provođenje stručnog osposobljavanja, uvježbavanja i kondiciranja vatrogasaca radi održavanja njihove spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, izrađuje ličnu i materijalnu formaciju jedinice i osigurava realizaciju nabavke materijalno-tehničkih sredstava i opreme predviđene za rad jedinice, a u skladu sa materijalnom formacijom, priprema materijale za sjednice Štaba iz djelokruga rada odjeljenja, redovno usmeno ili pismeno upoznaje direktora i pomoćnika direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, koordinira i usmjerava rad svih starješina vatrogasnih ispostava, i vrši sve druge poslove po nalogu direktora, sekretara i pomoćnika direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo, kao i poslove koji proističu iz Uputstva o načinu rada u Odjeljenju za vatrogastvo na period od četiri godine;za vršenje poslova odgovara pomoćniku direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo.

02.Opis poslova: Zamjenjuje šefa Odjeljenja za vatrogastvo u slučaju odsutnosti ili spriječenosti sa svim njegovim ovlaštenjima i odgovornostima, a posebno na poslovima obuke i kondiciranja zaposlenika, vodi i komanduje jedinicom u toku intervencije i vrši sve druge poslove po nalogu direktora, sekretara, pomoćnika direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo i šefa Odjeljenja za vatrogastvo, kao i poslove koji proističu iz uputstva o načinu rada u Odjeljenju za vatrogastvo na period od četiri godine. Za vršenje poslova odgovara šefu Odjeljenja za vatrogastvo.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite KS i u odredbama člana 75. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, i to:

Za poziciju 01:
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen tehnički fakultet - smjer zaštita od požara ili sigurnost i pomoć, ili mašinski fakultet ili građevinski fakultet ili elektrotehnički fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u vatrogasnim jedinicama bez obzira u kojoj stručnoj spremi,
- položen stručni upravni ispit,
- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.

Za poziciju 02:
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen tehnički fakultet - smjer zaštita od požara ili sigurnost i pomoć, ili mašinski fakultet ili građevinski fakultet ili elektrotehnički fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u vatrogasnim jedinicama bez obzira u kojoj stručnoj spremi,
- položen stručni upravni ispit,
- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.

Napomena: U skladu sa odredbama člana 76. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09), postavljenje državnog službenika vrši se na period od četiri godine, kada se provodi nova procedura za postavljenje.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2.potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u vatrogasnim jedinicama u bilo kojoj stručnoj spremi,
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili pravosudnom ispitu (ukoliko ga kandidat posjeduje),
4. dokaz o položenom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara,
5. ljekarsko/liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

U skladu sa članom 38. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati koji su položili stručnio upravni ispit ili pravosudni ispit pred bilo kojim nadležnim organom u Bosni i Hercegovini izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnom ispitu smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare