Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vozač u Kabinetu generalnog revizora

- dana
Poslodavac:
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava, Transport, nabavka i logistika
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
28.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 32. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 22/06), i člana 10. Pravilnika o radu u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 09-02-1213-2/16 od 30.09.2016.godine, te Odluke Generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 12-34- 1673-1/16 od 27.12.2016. godine, raspisuje seKONKURS / OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine


1. STRUČNI SARADNIK ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE u Kabinetu generalnog revizora, 1 (jedan) izvršilac za rad na neodređeno vrijeme;

2. VOZAČ u Kabinetu generalnog revizora, 1 (jedan) izvršilac za rad na neodređeno vrijeme.I POZICIJA ZA KOJU SE RASPISUJE KONKURS

1. STRUČNI SARADNIK ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE u Kabinetu generalnog revizora, 1 (jedan) izvršilac, rad na neodređeno vrijeme;

Opis poslova: obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, izradu i praćenje implementacije planova; prikuplja podatake radi analize i izrade informacija, planova, programa i izvještaja o radu Ureda za reviziju; priprema nacrte i prijedloge informacija, planova, programa i izvještaja o radu Ureda za reviziju; priprema materijale za potrebe generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora za sjednice Predstavničkog doma, Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju; odgovara na dopise upućene direktno generalnom revizoru i zamjeniku generalnog revizora; obavlja i druge stručne i administrativne poslove značajne za funkciju generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora i druge poslove i zadatke po nalogu generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora.

Posebni uslovi: VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položen stručni ispit za službenike organa uprave i službi za upravu/javni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru.

2. VOZAČ u Kabinetu generalnog revizora - 1 (jedan) izvršilac, rad na neodređeno vrijeme;

Opis poslova: obavlja prijevoz službenim automobilom za potrebe generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora; održava vozilo tako što se pridržava svih pravila ispravne eksploatacije vozila; kontroliše rad vozila, otkriva i otklanja manje kvarove na vozilu; održava čistoću vozila; obavlja sve potrebne radnje oko registracije i održavanja vozila; sastavlja izvještaj o utrošku goriva, maziva i pređenoj kilometraži; pridržava se procedura donesenih u vezi sa korištenjem službenog automobila i odgovara za isto; obavlja i druge poslove po nalogu generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora.

Posebni uslovi: Srednja stručna sprema vozački ispit B kategorije ili VKV vozač, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima vozača.

II OPĆI USLOVI

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove predviđene članom 33. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br.22/06) i to:

a. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b. da je stariji od 18 godina;

c. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije;

d. da je zdravstveno sposoban;

e. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;

f. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom;

g. da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

Za poziciju 1. Stručni saradnik za stručne i administrativne poslove u Kabinetu generalnog revizora, kandidat treba da ima: VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položen stručni ispit za službenike organa uprave i službi za upravu/javni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 2. Vozač, kandidat treba da ima: SSS –IV stepen stručne spreme, vozački ispit B kategorije ili VKV vozač, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima vozača.

IV POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni priložiti orginale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

1. popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac Ureda za reviziju institucija u FBiH koji se može dobiti u prostorijama Ureda za reviziju institucija u FBiH ili na web-stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, www.vrifbih.ba,

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju samo kandidati koji budu odlukom generalnog revizora izabrani. Izabrani kandidati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),

5. izjavu – saglasnost, da Ured za reviziju može po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnog organa pribaviti potrebna uvjerenja i to: uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju u skladu sa Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova,

6. izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa,

7. izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa,

8. za poziciju 1. diplomu o završenom studiju na ekonomskom ili pravnom fakultetu,univerzitetska diploma (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi;izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/javni ispit,

10. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,

11. dokaz o poznavanju rada na računaru,

12. potvrda o traženom radnom iskustvu.

13. za poziciju 2. diplomu o završenoj srednjoj stručnoj spremi ili diplomu za VKV vozača, 14. dokaz o položenom ispitu za vozača „B“ kategorije - ovjerena foto-kopija vozačke dozvole,

15. potvrda o traženom radnom iskustvu.

Napomena za tačku 12. i 15. potvrdu o traženom radnom iskustvu: potvrda o radnom iskustvu za poziciju 1. podrazumijeva radno iskustvo u struci od najmanje dvije godine nakon sticanja VSS. na poslovima u VSS .

Potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani na poslovima u VSS i u kojem periodu.

Potvrda o radnom iskustvu za poziciju 2. podrazumijeva radno iskustvo u struci od najmanje tri godine na poslovima vozača.

V NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom konkursu provest će se u skladu sa odredbama člana 34. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 22/06) i internim aktima Ureda za reviziju.

Izabrani kandidati i kandidatkinje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Uredu za reviziju, dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. O rezultatima konkursa kandidati i kandidatkinje će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu u Ured za reviziju izabranog kandidata. Ako se na javni konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz konkursa/oglasa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, generalni revizor može obustaviti postupak izbora po ovom konkursu.

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama “Oslobođenje“ i „ Dnevni list“ te na web stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, www.vrifbih.ba.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima dostaviti najkasnije u roku od 30 dana, od dana posljednje objave ovog Konkursa, lično ili preporučenom poštom, na adresu

„Ured za reviziju institucija u F Bosne i Hercegovine“
Ulica Ložionička 3
71 000 S a r a j e v o
Na koverti sa prijavom obavezno naznačiti: „Prijava na Konkurs/Oglas - ne otvarati“.


Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresu i kontakt telefon.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. U skladu za Zakonom o reviziji institucija u F BiH, Ured za reviziju nema obavezu vraćanja zaprimljenih prijava na Konkurs.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare