Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom

- dana
Poslodavac:
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera, broj: 10-34.1-2299-1/17 od 10.05.2017. godine Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, raspisujeJ A V N I O G L A S
ZA PRIJEM VOLONTERA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
1.1 – Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac.Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

I – Opis poslova

Volonter će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

II – Mjesto rada

(1) volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom – Kontrolni laboratorij Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Sarajevo.
Vrsta posla:stručno osposobljavanje, volontiranje
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III – Uslovi

Kandidat koji se prijavljuje mora ispunjavati opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

navršenih 18 godina života;
državljanstvo Bosne i Hercegovine;
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);
da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.


Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Posebni uslovi

Za volontersku poziciju pod 1.

Završen Farmaceutski fakultet - visoka stručna sprema VII/1 stepen, a za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studija (dodiplomski studij – degree of bachelor), uz ostvarenih najmanje 180 ECTS;
poznavanje engleskog jezika,
poznavanje rada na računaru.


IV – Isključenje za prijem u radni odnos kao volontera

Kandidat ne smije imati ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja

V – Uz prijavu za Javni oglas za prijem volontera kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja – ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);
Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice s relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – (ovjerena kopija ne starija od 15 dana);
dokaz o poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija);

Napomena

Kandidat je dužan dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
Diplome o završenom drugom i trećem ciklusu strudija Bolonjskog sistema, kao i diplome o sticanju naučnih zvanja, nisu podobne za dokazivanja uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom, te se iste neće uzimati u razmatranje.
Kao dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više, ne dostavljati uvjerenja, kontrolne kartone od zavoda za zapošljavanje i druge dokumente koji nisu traženi ovim Javnim oglasom, jer se isto neće uzimati u razmatranje;
U slučaju da kopija dokumenata traženih ovim Oglasom ima više stranica, potrebno je izvršiti ovjeru dokumenta između stranica, u suprotnom, isti se neće uzimati u razmatranje;
Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.
Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

VI – Postupak izbora

Kandidat koji ispunjava uslove iz Javnog oglasa i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu na Javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05,102/09 i 9/15), provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos volontera. Provjera znanja sastoji se od pismenog testa i intervjua.

VII – Dostavljanje prijava

Prijave se dostavljaju najkasnije osam dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama, poštom preporučeno na adresu:Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
“Javni oglas za prijem volontera– NE OTVARAJ”
Veljka Mlađenovića bb
78 000 Banja Luka


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare