Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu članka 34. 105. i 116 Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj
1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Glamoč objavljuje
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Glamoč 03/704

Viši stručni suradnik za poslove opštinskog vijeća -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:
-učestvuje u stručnoj obradi sistemskih i drugih pitanja za izradu nacrta i prijedloga opštih i pojedinačnih akata iz nadležnosti opštinskog vijeća, kao i izmjenama i dopunama istih;
-u saradnji sa pomoćnicima načelnika, stručnim savjetnicima i višim stručnim saradnicima iz oblasti koje obavljaju;
-učestvuje u stručnoj obradi i pripremi izrade Programa
rada opštinskog vijeća do kraja tekuće za narednu godinu;
-učestvuje u izradi odgovarajućih
materijala za potrebe analiza, izvještaja i informacija opštinskog vijeća;
-obavlja poslove izrade koncepta i odgovora na primljene dopise kao i svu korespodenciju sa drugim organima, institucijama i pojedincima; priprema prečišćene tekstove opštinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti opštinskog vijeća;
-sarađuje sa institucijama koje organizuju i provode edukaciju vijećnika;
-koordinira u radu sa predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućeg vijeća, predsjednicima radnih tijela vijeća, opštinskirn načelnikorn u vezi sa svim pitanjima iz nadležnosti opštinskog vijeća;
-pomaže predsjedavajućem opštinskog vijeća u poslovima
pripremanja i odžavanja sjednica;
-prisustvuje sjednicama opštinskog vijeća, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica;
-izrađuje zaključke donijete na sjednicama vijeća; vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i inicijativa upućenih od strane vijećnika;
-obrađuje materijale opštinskog vijeća za objavu u ,,Narodnim novinama opštine Glamoč";
-vodi i čuva dokumentaciju opštinskog vijeća;
-podnosi pismene izvještaje o svom radu pomoćniku načelnika;
-vrši i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika. Za svoj rad neposredno je odgovoran pomoćniku načelnika.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare