Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija/financija Srednjobosanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija/financija
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 59601. Viši stručni saradnik za servisiranje duga, zaduživanje i javne investicije - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za računovodstvo-koordinator sa operativnim centrima - 1 (jedan) izvršitelj01.Opis poslova: priprema godišnje i mjesečne planove servisiranja duga i planove obveza za servisiranje duga po otplatnim planovima, vodi evidencije duga i jamstva i izvršenih plaćanja, priprema naloge za plaćanje obveza po kreditimu i naloge za knjiženje u Glavnoj knjizi Riznice, sudjeluje u pripremi odluka o zaduživanju i jamstvima, priprema program javnih investicija , sukladno kalendaru, prati realiziranje i izvješćuje o reliziranju investicijskih projekata, obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika ministra i ministra

02.Opis poslova: koordinira sa operativnim centrima u cilju točnosti i pravilnosti knjiženja, obrađuje podatke iz Glavne knjige Riznice, obavlja kontrolu poslovnih promjena, usklađuje stanje po svim obvezama i potraživanjima radi provjere realnosti knjiženja, priprema i izrađuje periodične i godišnji obračun, izrađuje i ovjerava konsolidirana izvješća proračunskih korisnika, izrađuje konsolidirana izvješća općina i izvanproračunskih fondova, vodi evidenciju (registar) koncesijskih ugovora i resorna ministarstva-davatelje koncesija izvješćuje o stanju uplata i koncesijske naknade, obavlja i druge najsloženije poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika ministra i ministra
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VII/1 stupanj stručne spreme - ekonomski fakultet odnosno najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja- ekonomske struke, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi ekonomske struke u trajanju od četiri godine (sa stečenih 240 ECTS bodova)
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- znanje i vještina rada na računalu

Za poziciju 02.
- VII/1 stupanj stručne spreme - ekonomski fakultet odnosno najmanje drugi ciklus diplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja- ekonomske struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova
- najmanje 3 (tri godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- znanje i vještina rada na računalu
- položen ispit za certificiranog računovođu

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o znanju i vještini rada na računaru
4. dokaz o položenom ispitu za certificiranog računovođu ( za poziciju 02)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija/ financija Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare