Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih/unutarnjih poslova
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 594- Viši stručni saradnik za provođenje propisa iz oblasti sigurnosti prometa u Odsjeku za pravne i upravne poslove u Ministarstvu u sjedištu - 1 ( jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši izradu i donošenje pojedinačnih akata u upravnim stvarima iz oblasti provođenja propisa o sigurnosti prometa na putevima, o pitanjima registriranja vozila, izdavanja vozačkih dozvola, provođenje poslova vezano za izvršenje zaštitnih mjera, pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, vršenje i drugih poslova pravne pomoći u ovim oblastima u skladu sa zakonom, pripremanje stručnih pravnih mišljenjai pojašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti, vrši stručnu obradu sustavnih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz ovih oblasti, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univezitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja ( koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ) ili završen prvi ciklus studija na visokoj školi u trajanju od 4 godine ( sa stečenih 240 ECTS bodova) - pravne i upravne struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu na poslovima svoje struke nakon sticanja visoke stručne spreme
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih/unutarnjih poslova
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare