Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za projekte obnove i rekonstrukcije

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje, Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
22.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta


I - 2 Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

2.1. Viši stručni saradnik za projekte obnove i rekonstrukcije u Odjeljenju za povratak, obnovu i rekonstrukciju u Resoru za planiranje, projektovanje i poslove upravljanja smještajnim kapacitetima - 1 izvršilac

II Opis poslova
Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.
Obavlja upravne i drge stručne poslove koji se odnose na učešće u pripremi i izradi razvojnih dokumenata, učešće u pripremi i izradi godišnjih i drugih planskih dokumenata, učešće u pripremi, izradi i realizaciji posebnih programa i realizaciji projekata koji se odnose na obnovu, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, prikupljanje podataka za projekte, vrši njihovo evidentiranje, stručnu obradu, ocjenjuje kvalitet i kompletnost projekata obnove, rekontrukcije, sanacije i izgradnje stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, obavlja stručne poslove koji se odnose na stručno nadgledanje i implementaciju projekata obnove, rekontrukcije, sanacije i izgradnje stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije, i reintegracije, učestvuje u pripremi neophodne dokumentacije za obavljanje postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova iz nadležnosti Resora, sačinjava i predlaže plan javnih nabavki i kontroliše njegovo izvršenje, praćenje, analiziranje, utvrđivanje stanja, preduzimanje i predlaganje mjera u oblasti ostvarivanja prava na obnovu, rekontrukciju, sanaciju i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije kroz pripremu i izradu izvještaja, analiza, informacija, i predlaganja izmjena propisa, učešće u pripremi, izradi i predlaganju teksta nacrta zakona i drugih propisa i izvršavanju zakona koji se odnose na predlaganje prvostepenih rješenja i pojedinačnih akata po pojedinačnim zahtjevima za obnovu, rekontrukciju, sanaciju, i izgradnju stambenih jedinica, infrastrukture, kulturnih, vjerskih, i javnih objekata za raseljena lica, izbjeglice i povratnike u svrhu povratka, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije, u svom radu sarađuje sa opštinskim organima vlasti, međinarodnim i domaćim organizacijama koje imlementiraju projekte, a posebno sa organima koji vrše stalni stručni nadzor nad izvođenjem projekata, uz saglasnost načelnika Odjeljenja ostvaruje saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, međunarodnim i domaćim organizacijama koje realizuju projkte obnove, te sa ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama u okviru republičke uprave Republike Srpske, sarađuje sa resorima u okviru Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.
VII stepen stručne spreme, građevinski fakultet, mašinski fakultet, tehnički fakultet-građevinski smjer ili visoka škola za ekonomiju i informatiku, najmanje jedna (1) godina rdanog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.
V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);
v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
g) dokaza o poznavanju engleskog jezika
za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.4.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:
Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

diplome o završenoj školskoj spremi;
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obarzovanja;
uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.4.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare