Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bosanska Krupa
Rok prijave:
21.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanska Krupa, o b j a v lj u j eJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa-Viši stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi i rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove i Službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama iz nadležnosti službe; izrađuje i donosi pojedinačne akte iz svog djelokruga, a u skladu sa zakonom i drugim propisima; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih obavještenja, sastavljanje podnesaka (zahtjeva, žalbi, molbi isl.) i vršenje drugih poslova pravne pomoći, u skladu sa zakonom; izrađuje prvostepena rješenja i druga upravna akta vezana za upravne postupke koje provodi; učestvuje u izradi materijala za općinsko vijeće iz nadležnosti službe, u skladu sa programom rada općinskog vijeća i općinskog načelnika; učestvuje, sa službenikom za javne nabavke, u pripremi tenderske dokumentacije za projekte/programe iz nadležnosti službe; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa, broj: 01/N-02-7599/16 od 24.10.2016. godine, kako slijedi:

- VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS.


Prijavljivanje na javni konkurs:

1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćenog javnim konkursom.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko - sanskom kantonu, broj: 03-017-1606/2017 od 17.11.2017. godine.

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa: 112/17"

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare