Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela u Stručnoj službi Općinskog vijeća

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Zavidovići
Rok prijave:
22.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Zavidovići, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići


5/65601. Viši stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela u Stručnoj službi Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršilac


01. Opis poslova:pomaže sekretaru Vijeća u poslovima pripremanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, učestvuje u izradi programa rada radnih tijela, izvještaja, u izradi prednacrta, nacrta, općih i pojedinačnih akata kada je predlagač radno tijelo iz Općinskog vijeća, učestvuje u izradi prednacrta, nacrta, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća iz nadležnosti Vijeća, daje stručno mišljenje po prijedlozima općih i pojedinačnih akata koje Općinski načelnik predlaže Vijeću, prati zakazivanje i tok rada sjednice radnih tijela i istim prisustvuje radi stručno-pravnih potreba radnih tijela drugih poslova za potrebe radnih tijela, , vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i incijativa upućenih od strane vijećnika i stara se o prikupljanju odgovora za isto, obavlja poslove izrade koncepta dopisa i odgovora na primljene dopise kao i svu korespodenciju sa drugim organima, institucijama i pojedincima, radi na pripremi i izradi analiza, izvještaja i informacija, stara se o ostvarivanju javnosti rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, na zahtjev predsjedavajućeg Općinskog vijeća obavještava javnost i sredstva informisanja o radu i aktuelnostima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, vrši lektorisanje svih akata koje donosi Općinsko vijeće, prati, analizira i pribavlja stručno mišljenje po pitanju zakonskih propisa iz djelokruga Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, pomaže u slaganju i uvezivanju materijala za sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, vrši i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i sekretara Općinskog vijeća


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.

-VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova- diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- 2(dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaruPrijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika(poz. 02. i 03.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br 10/18)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare