Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

.Viši stručni saradnik za poslove opće uprave

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo


06 / 1071


02.Viši stručni saradnik za poslove opće uprave - 1 ( jedan ) izvršilac


02.Opis poslova: izvršava rješenja institucija koje imaju javna ovlaštenja, a koja nemaju pravo izvršenja svojih rješenja, i u vezi sa istim ostvaruje saradnju sa nadležnim sudovima i MUP, vodi postupak u vezi prinudne naplate sudske takse koju traže sudovi; vodi prvostepeni upravni postupak po Zakonu o matičnim knjigama (naknadne upise u MKR i MKU, sve ispravke u matičnim knjigama, brisanje duplih upisa u matičnim knjigama i dopunu o konstataciji državljanstva BiH u MKR) i u vezi s tim izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; vodi upravni postupak po zahtjevima za slobodu pristupa informacijama prema odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine; pružanje pomoći podnosiocima zahtjeva da popune obrasce, zahtjeve ili da formulišu zahtjev, davanje odgovora na pitanja u pogledu postupaka u skladu sa Zakonom, prikupljanje informacija od relevantnih izvora kako bi se sačinio odgovor na zahtjev, obezbjeđivanje da zahtjevi budu obrađeni na blagovremen i efikasan način, obezbjeđivanje kopija traženih informacija, izrada vodiča za građane, izrada indeksa registra informacija i obezbjeđivanje njihove tačnosti i ažuriranosti i izrada statističkih podataka o zahtjevima i informacijama; vodi postupak za izdavanje odobrenja o upotrebi naziva i grba Općine u nazivu udruženja odnosno fondacije shodno Zakonu o udruženjima i fondacijama; po potrebi obavlja sve poslove matičara koji su Porodičnim zakonom Federacije BiH stavljeni u nadležnost matičara; izrađuje izvještaje o upravnom rješavanju iz nadležnosti Odsjeka; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja i sastavljanjem podnesaka /zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi i dr./; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto; vrši i druge poslove ovog radnog mjesta, koje mu odredi šef Odsjeka.
Uslovi : Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Pozicija 02:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne struke,
- najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit
- položen poseban stručni ispit za matičara,
- poznavanje rada na računaruPrijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicije 03.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
UL. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novo Sarajevo "


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare