Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za održavanje puteva, poslova signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjeva Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve


6/1065


04. Viši stručni saradnik za održavanje puteva, poslova signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva - 1(jedan) izvršilac,


04.Opis poslova: Priprema prijedloge plana i programa redovnog održavanja puteva, priprema izvještaje o stanju puteva, procjenjuje oštećenja i predlaže mogućnost alternativnih rješenja, radi na usklađivanju horizontalne i vertikalne signalizacije i prati realizaciju obaveza po ugovoru, koordinira u izradi projektne dokumentacije za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, daje nalaze i mišljenje u postupku izdavanja rješenja za prekomjernu upotrebu puteva, kao i u postupku izdavanja saglasnosti za radnje i aktivnosti na javnoj cesti i njenom zaštitnom pojasu, kontroliše i ovjerava potrebnu dokumentaciju vezano za ugovore o održavanju (dnevnike, građevinske knjige i situacije), odgovoran je za realizaciju ugovorenih i za nadzor mu povjerenih poslova, prati realizaciju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, prati stanje u vezi sa održavanjem puteva i sigurnosti saobraćaja, te daje stručnu pomoć u vršenju javnih ovlaštenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetim prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 04.
- Stečena diplama visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepe stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklus Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet za saobraćaj ili građevinski fakultet ili elektrotehnički fakultet
- dvije(2) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit

Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata. Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18). Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upraveVrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare