Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za normativno-pravna pitanja

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopune Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-056/17 od 29. 11. 2017. godine, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-069/17 od 26. 12. 2017. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME U
Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje
Služba zajedničkih poslova

2. Viši stručni saradnik za normativno-pravna pitanja

Opis poslova i odgovornosti:
- prati propise na nivou BiH, entiteta i Brĉko distrikta BiH iz nadležnosti Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje;
- vodi upravni postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje;
- izrađuje nacrte odluka, rješenja i zakljuĉaka u pravnim stvarima iz nadležnosti Pododjeljenja za
zaštitu i spašavanje;
- izrađuje nacrte odluka, okvirnih sporazuma i ugovora u postupcima javnih nabavki;
- izrađuje odluke o imenovanju komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnih nabavki, imenovanju lica u komisije za žalbe u postupku javnih nabavki i imenovanju lica za nadzor i kontrolu provođenja ugovora o javnim nabavkama;
- izrađuje rješenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu za zaposlenike Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje;
- izrađuje odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo za zaposlenike Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje;
- izrađuje odgovore i obavještenja po podnescima fizičkih ili pravnih lica;
- učestvuje u radu komisija i radnih grupa;
- obavlja poslove u postupku po žalbama, predstavkama i prigovorima stranaka;
- sarađuje s Pododjeljenjem za ljudske resurse u rješavanju pitanja iz oblasti radnih odnosa u Pododjeljenju za zaštitu i spašavanje;
- vrši druge poslove po nalogu šefa Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje i šefa Odjeljenja u svom djelokrugu rada.

Kvalifikacija za radno mjesto:
- stečena diploma visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno visoka stručna sprema (VSS), VII1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik;
- jedna godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme;
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
- poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta).

Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: VII6 (mjeseĉna neto plata 1.408,01 KM, prije oporezivanja)
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17.01. 2018. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 17.01.2018. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova.
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare