Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za mašinske instalacije

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15) i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-1141SM-081/16 od 20. 12. 2016. godine, Odjeljenje za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

II. UREDU ZA UPRAVLjANjE JAVNOM IMOVINOM Sektor odrţavanja
1. Viši stručni saradnik za mašinske instalacije
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- neposredno je odgovoran šefu Sektora;
- prati utrošak predviĊenih budžetskih sredstava za povjerene zadatke;
- obavlja struĉne i tehniĉke poslove kod izgradnje javnih objekata u oblasti mašinskih instalacija;
- uspostavlja i vrši nadzor po zakljuĉenim ugovorima kao i kontrolu primjene tehniĉke dokumentacije i druge poslove nadzornog organa;
- obavlja poslove u vezi s unapreĊenjem, razvojem i realizacijom programa kod izgradnje javnih objekata u oblasti mašinskih instalacija;
- u saradnji s inženjerima zaduženim za pojedine grupe objekata prikuplja, objedinjava i evidentira projektnu dokumentaciju za mašinske instalacije i ureĊaje (grijanja, hlaĊenja, liftovi i elevatori) za sve javne objekte;
- uĉestvuje u izradi prijedloga programa za održavanje, sanaciju i adaptaciju javnih objekata u dijelu mašinskih instalacija, izraĊuje predmjere i predraĉune za javne objekte;
- vrši stalno praćenje i uvid u stanje mašinskih instalacija svih javnih objekata;
- vrši stalni struĉni nadzor;
- obavlja poslove u vezi s održavanjem objekata javnog stambenog fonda i poslovnih prostora i drugih javnih objekata u dijelu mašinskih instalacija;
- uĉestvuje u pripremi nacrta zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Sektora;
- povjerene poslove obavlja struĉno, efikasno i pravovremeno;
- obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac, a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Ureda za upravljanje javnom imovinom.
Kvalifikacija za radno mjesto: - steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, diplomirani inženjer mašinstva, - jedna godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme, - položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine, - položen struĉni ispit iz oblasti mašinstva, - poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta). Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: VII6 (mjeseĉna neto plata 1.408,01 KM, prije oporezivanja).
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i kriviĉno su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.
5
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi kriviĉni postupak za sva kriviĉna djela, osim za kriviĉna djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi ĉlan IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (poĉevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izreĉene disciplinske mjere. Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17. 1. 2017. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brĉko distrikta BiH i na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net). Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 17. 1. 2017. godine. NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net)
- U skladu s ĉlanom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi vaţi samo za navedeni konkurs. Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju taĉnost podataka kojim se potvrĊuje ispunjavanje općih i posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto). Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare