Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za javni saobraćaj – pripravnik

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava, Transport, nabavka i logistika
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
06.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Broj predmeta:
33-003188/16
Broj akta:
02-0578TS-0001/16
Datum,
25.11.2016. godine
Mjesto,
Brčko
Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15) i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-0100DA-063/16 od 7. 11. 2016. godine, Odjeljenje za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos
NA NEODREĐENO VRIJEME U
ODJELjENjU ZA JAVNE POSLOVE
Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila
1. Viši stručni saradnik za javni saobraćaj – pripravnik
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
Osposobljava se za samostalan rad za izvršenje sljedećih poslova:
- obavlja upravne i struĉne poslove iz oblasti javnog saobraćaja i tehniĉkih pregleda vozila,
- uĉestvuje u pripremanju izrade zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti saobraćaja i tehniĉkih pregleda vozila,
- pruža struĉno tumaĉenje iz oblasti javnog saobraćaja i tehniĉkih pregleda motornih vozila,
- uĉestvuje u komisijama za kontrolu i struĉni nadzor nad radom stanica za tehniĉki pregled vozila,
- koordinira s nadležnim ministarstvima i struĉnim organizacijama u vezi s pitanjima tehniĉkih pregleda vozila,
- izraĊuje licence za preduzeća, vozila i vozaĉe u domaćem i meĊunarodnom saobraćaju,
- izraĊuje licence za taksi prevoznike,
- izdaje uvjerenja o obavljanju javnog prevoza lica i stvari,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, diplomirani inženjer saobraćaja,
- bez radnog iskustva nakon sticanja navedene struĉne spreme u skladu s ĉlanom 12. stav (8) Odluke
o kategorizaciji radnih mjesta u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH”, broj 10/15).
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: VII6 (mjeseĉna neto plata 1.408,01 KM).
Pripravnik koji bude primljen u radni odnos uz rješenje o zasnivanju radnog odnosa zaključuje s gradonačelnikom ugovor o obavljanju pripravničkog staža u roku od osam dana od prijema konačne odluke o izboru kandidata.
2. Stručni referent – tehnički sekretar
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- vodi interni protokol i arhivu Pododjeljenja,
- vodi korespondenciju zaprimljenih predmeta i protok informacija,
2
- prima i usmjerava telefonske pozive,
- vodi evidenciju o obavezama šefa Pododjeljenja,
- vodi knjigu evidencije radnih sati zaposlenih u Pododjeljenju,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma srednjeg obrazovanja – IV. stepen, društvenog smjera,
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- poznavanje rada na raĉunaru (Microsoft Word, Microsoft Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: IV5 (mjeseĉna neto plata 816,58 KM). Služba za održavanje vozila
3. Viši stručni saradnik za mašinske poslove
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- predlaže mjere za racionalnu upotrebu mašina i vozila,
- stara se za efikasnu i pravovremenu dostavu podataka za izradu i realizaciju budžeta,
- uĉestvuje u izradi planova i programa rada Pododjeljenja,
- predlaže normative u potrošnji goriva, maziva, rezervnih dijelova i održavanja,
- kontroliše opravdanost zahtjeva iz tehniĉke struke,
- uĉestvuje u komisijama za javne nabavke,
- izraĊuje tendersku dokumentaciju iz oblasti nabavke goriva, osiguranja i održavanja vozila,
- vrši procjenu usklaĊenosti predraĉuna za održavanje vozila s tržišnim cijenama dijelova i radne snage i o tome izraĊuje zapisnike o radu komisije,
- priprema nacrte pojedinaĉnih ugovora za održavanje vozila,
- vodi evidencije o ukupnom voznom parku po vrstama vozila i korisnicima,
- izraĊuje predmjere za nabavku novih vozila i mašina,
- vrši procjenu vrijednosti vozila radi otpisa vozila,
- izraĊuje izvještaje o upotrebi i korištenju vozila,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, diplomirani inženjer mašinstva,
- jedna godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- položen struĉni ispit,
- poznavanje rada na raĉunaru (Microsoft Word, Microsoft Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: VII6 (mjeseĉna neto plata 1.408,01 KM).
4. Stručni referent za nabavku goriva
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- analizira i predlaže koliĉine za nabavku goriva za sve korisnike,
- izdaje odobrenja za popunu vozila gorivom i mazivom na osnovu izdatih putnih naloga za vozila,
- pravovremeno obavještava o zalihama goriva,
- izraĊuje izvještaje o potrošnji goriva po vozilima, potrošaĉima i dobavljaĉima,
- uĉestvuje u komisijama za kontrolu predraĉuna za održavanje vozila,
3
- uĉestvuje u radu komisija za javne nabavke,
- vrši prijem vozila nakon popravke u servisu,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma srednjeg obrazovanja – IV. stepen, mašinski tehniĉar,
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- poznavanje rada na raĉunaru (Microsoft Word, Microsoft Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: IV5 (mjeseĉna neto plata 816,58 KM).
5. Stručni referent – poslovoĎa
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- vodi raĉuna o redu i urednosti u garaži,
- vrši preventivno djelovanje u vezi s ispravnošću vozila Vlade,
- vrši kompletnu kontrolu ispravnosti vozila,
- vrši prijem vozila u servisima nakon popravke,
- uĉestvuje u radu komisija za javne nabavke,
- uĉestvuje u komisijama za kontrolu predraĉuna za održavanje vozila,
- redovno koordinira sa servisima za održavanje vozila,
- izdaje putne naloge za vozila koja izlaze iz garaže i vrši ovjeru tehniĉke ispravnosti vozila,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma srednjeg obrazovanja – IV. stepen, mašinski tehniĉar,
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- položen ispit za tehniĉkog kontrolora motornih vozila,
- poznavanje rada na raĉunaru (Microsoft Word, Microsoft Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: V3 (mjeseĉna neto plata 904,92 KM).
6. Stručni referent za osiguranje i registraciju vozila
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- prati rokove važenja registracije vozila i obavještava korisnika vozila o isteku važenja registracije,
- preuzima dokumentaciju od korisnika radi obavljanja registracije i obavlja sve potrebne radnje za registraciju,
- upoznaje korisnika vozila o izvršenoj registraciji i predaje vozila s dokumentacijom korisniku vozila,
- izraĊuje izvještaje o izvršenoj registraciji vozila,
- povremeno i po potrebi vrši upravljanje motornim vozilima za prevoz zaposlenika Vlade,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma srednjeg obrazovanja – IV. stepen, saobraćajni tehniĉar,
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- poznavanje rada na raĉunaru (Microsoft Word, Microsoft Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: IV5 (mjeseĉna neto plata 816,58 KM).
4
Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i kriviĉno su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi. Kandidati za radno mjesto: 1. Viši stručni saradnik za javni saobraćaj – pripravnik, podnose prijavu na obrascu – Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, Aneks I Pravilnika o zapošljavanju („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 33/14 i 47/14). Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi kriviĉni postupak za sva kriviĉna djela, osim za kriviĉna djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi ĉlan IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (poĉevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izreĉene disciplinske mjere. Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 6. 12. 2016. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brĉko distrikta BiH i na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net). Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 6. 12. 2016. godine. NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s ĉlanom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi vaţi samo za navedeni konkurs. Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju taĉnost podataka kojim se potvrĊuje ispunjavanje općih i posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto). Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655. sadržaj Konkursa pripremila: __________________________ Ljiljana Haseljić, dipl. ecc. šefica Pododjeljenja za ljudske resurse __________________________ Arijana Ćulibrk, dipl. pravnik šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove ______________________________ Tomislav Stjepanović, mr. saobraćaja
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Viša škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare