Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za javne nabavke

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Kalesija
Rok prijave:
14.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kalesija, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija

4/485


03. Viši stručni saradnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac.


03. Opis poslova: prati provođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom; izrađuje tendersku dokumentaciju u saradnji sa stručnim osobljem; izrađuje tekst objave tendera; pruža neophodnu administrativno-tehničku podršku komisijama za javne nabavke; osigurava blagovremenost javnih nabavki; učestvuje u izradi ugovora i ostale prateće dokumentacije u okviru postupaka javnih nabavki; relevantnim službama-uposlenicima dostavlja informacije o zaključenim ugovorima; priprema i vodi komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke, Općinskim pravobranilaštvom, dobavljačima, ponuđačima, Službenim glasnikom BiH; prati i kontroliše izvršenje plana nabavke; izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki; izrađuje odgovore na prigovore / žalbe ponuđača; obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavkama i osigurava pravilno evidentiranje javnih nabavki; odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 03:
- VSS / VII stepen stručne spreme, Pravni, Ekonomski, Elektrotehnički fakultet ili I ciklus visokog
obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih 240 ECTS bodova - pravnog,
ekonomskog i elektrotehničkog smjera,
- 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za pozicije stručnih saradnika (poz. 01. i 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu br:02/1-34-11759-1/18 od 08.05.2018. godine.

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare