Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za imovinsko pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
20.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j eJ A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

2.3. Viši stručni saradnik za imovinsko pravne poslove

Područna jedinica Banja Luka 1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2. i 2.3.

Viši stručni saradnik za imovinsko pravne poslove samostalno obavlja složene poslove koji se odnose na svojinsko pravne odnose na nepokretnostima; raspravljanje imovinsko pravnih odnosa na građevinskom zemljištu; priprema nacrte i prijedloge rješenja i odluka za skupštine jedinica lokalne samouprave; utvrđivanje služnosti; pravni režim prometa nepokretnosti; eksproprijaciju; uzurpaciju zemljišta; nacionalizaciju; kmetsko zemljište; beglučke odnose; komasaciju; obligacione odnose; upravljanje na nepokretnostima u državnoj svojini; poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove; vrši nadzor nad vođenjem knjige uloženih ugovora; donosi rješenja po zemljišno knjižnim predmetima; daje stručna mišljenja pravnim licima, organizacijama i građanima; izrađuje nacrte prvostepenih rješenja iz imovinsko pravne oblasti; obavlja najsloženije poslove koji se odnose na sprovođenje postupaka na nepokretnostima u svojini nosilaca javnog prava; raspravlja imovinsko pravne odnose na građevinskom zemljištu i zgradama; raspravlja imovinsko pravne odnose u postupcima eksproprijacije nepokretnosti; uzurpaciju; kmetskih selišta; beglučkih odnosa; agrarnih odnosa; komasacije; privatizacije državnog kapitala u preduzećima; denacionalizacije (uspostavljanje ranijih svojinsko pravnih odnosa na zemljištu u svojini nosilaca javnog prava i pretvaranje upisanih prava u javnim evidencijama u pravo svojine); sprovodi postupke održavanja evidencija o nepokretnostima (zemljišna knjiga, katastar, knjiga uloženih ugovora); raspravlja imovinsko pravne odnose u vezi sa nepokretnostima na kojima Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave imaju pravo svojine; sprovodi postupak davanja mišljenja pravnim, fizičkim licima i organizacijama; obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije I zvanja
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.


IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2. i 2.3.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Napomena za kandidate:Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:- diplome o završenoj školskoj spremi;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

- uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".D I R E K T O R

Aleksandar Radeta
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare