Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za finansijska pitanja

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopune Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-056/17 od 29. 11. 2017. godine,
broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-069/17 od 26. 12. 2017. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME U
I. ODJELjENjU ZA JAVNU SIGURNOST
Služba zajedničkih poslova

1. Viši stručni saradnik za finansijska pitanja

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- prikuplja podatke i tehničke specifikacije te izrađuje standardnu tendersku dokumentaciju za
pokretanje javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
- podnosi zahtjeve za nabavku Pododjeljenju za javne nabavke i prati stanje neriješenih i pokrenutih
zahtjeva za javnu nabavku;
- priprema naloge za prenos sredstava radi plaćanja raĉuna za nabavku roba, usluga i radova i dostavlja
ih Direkciji za finansije na plaćanje;
- priprema mjeseĉne izvještaje o direktnim troškovima;
- prati dinamiku utroška sredstava predviĊenih operativnim budžetom;
- vrši administrativno-struĉne poslove oko sastavljanja i dostavljanja periodiĉnih, godišnjih finansijskih
izvještaja i koordinira dostavu podataka s pododjeljenjima i odsjecima u oba smjera;
- vrši usklađivanje dokumentacije o ulazu i izlazu robe iz magacina i upoređivanje sa stvarnim stanjem
robe u magacinu;
- obavještava izabranog dobavljača u postupku javnih nabavki i dostavlja mu potpisan ugovor i nalog
za nabavku;
- obavještava nadzorni organ građenja o proslijeđenoj dokumentaciji i dostavlja mu kopiju iste;
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja iz djelokruga svoga rada.

Kvalifikacija za radno mjesto:
- stečena diploma visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno visoka stručna
sprema (VSS), VII1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, diplomirani
ekonomista;
- jedna godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke stručne spreme;
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim
organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne
uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
- poznavanje rada na računaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: VII1 (mjesečna neto plata 1.206,56 KM, prije oporezivanja)
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su
podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i kriviĉno su odgovorni za taĉnost podataka
navedenih u prijavi.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za
radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin
BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se
protiv njega ne vodi kriviĉni postupak za sva kriviĉna djela, osim za kriviĉna djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi ĉlan IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izreĉene disciplinske mjere.
Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar
mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17.01. 2018. godine do
15.00 sati.

Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do
17.01.2018. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŽBENE INTERNET STRANICE Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju
dokumente kojim dokazuju taĉnost podataka kojim se potvrĊuje ispunjavanje općih i posebnih uslova
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare