Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva privrede/Ministarstva gospodarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede/Ministarstvu gospodarstva
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 565

01. Šef odsjeka poduzetništva i obrtništva - 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik za budžet i obračun naknade za koncesije - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za prikupljanje i obradu podataka - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja poslove rukovođenja Odsjeka, radom unutrašnje organizacione jedinice-odsjeka upravlja šef unutrašnje organizacione jedinice-šef odsjeka; Šef odsjeka pored poslova koje neposredno radi utvrđene u sistematizaciji radnih mjesta obavlja i poslove upravljanja: neposredno upravlja unutrašnjom organizacionom jedinicom; predlaže periodične i godišnje programe i planove rada odsjeka i podnosi izvještaje o radu odsjeka; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; prati propise i opće akte i po potrebi daje objašnjenja i stručne upute za primjenu tih propisa i akata državnim službenicima i namještenicima odsjeka; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice, pomoćnika ministra u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica, odnosno glavnog kantonalnog inspektora o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovodi; odgovoran je za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala koji su mu povjereni, a neposredno vrši sljedeće poslove: izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti industrije, na osnovu odgovarajućih podataka; pripremanje i poduzimanje mjera radi izvršavanja poslova iz prethodne alineje i naređuje vođenje potrebnih evidencija u vezi s poduzetništvom i obrtništvom; pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u postupku izrade nacrta zakona i općih akata iz djelokruga Odsjeka, čije donošenje predlaže Ministarstvo; pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana i pravnih osoba; prati promjene i izvršavanje ugovora o koncesijama i javno-privatnom partnerstvu iz nadležnosti Odsjeka, te prati provedbu Zakona o koncesijama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu iz nadležnosti Odsjeka; obavlja druge poslove koji nisu izričito navedeni, a proizlaze iz zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta; o svim bitnim pitanjima koja se pojave u radu odsjeka dužan je izvijestiti pomoćnika ministra.

02.Opis poslova: učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa Ministarstva; izrađuje periodične i priprema godišnje finansijske izvještaje Ministarstva; izrađuje informacije u vezi sa finansijskim poslovanjem; prati pravovremenu i zakonitu isplatu svih obaveza Ministarstva; vrši knjiženje svih uplatno-isplatnih dokumenata Ministarstva; vrši obračun naknade za koncesije po osnovu ugovora koje je zaključilo Ministarstvo, izrađuje i dostavlja naloge za uplate po koncesijama iz nadležnosti Ministarstva; organizuje i neposredno obavlja poslove finansijskog knjigovodstva Ministarstva; vrši pripreme za provođenje procesa revizije od strane nadležnih institucija u okviru finansijskog poslovanja Ministarstva; obavlja druge poslove koji nisu izričito navedeni, a proizlaze iz zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta.

03.Opis poslova: izrada analitičkih i drugih materijala, vođenje i održavanje evidencija o poslovima Inspektorata u okviru propisane metodologije; izrada redovnih i periodičnih izvještaja o radu Inspektorata u okviru propisane metodologije; stručna obrada prikupljenih podataka (prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola i obrada) prema metodološkim i drugim upustvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala; unosi prikupljene podatke, evidencije, propise i statistike u računar na osnovu vjerodostojnih dokumenata i po razrađenoj metodologiji od ovlaštenih osoba; vodi računa o osiguranju povjerljivosti unesenih podataka; daje statističke i druge podatke ovlaštenim osobama; obavlja druge poslove koji nisu izričito navedeni, a proizlaze iz zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS-VII/1 stepen - završen ekonomski, pravni ili tehnički fakultet (mašinski ili kemijsko - tehnološki), odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ( koje se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova), ekonomske, pravne, tehničke ( mašinske ili kemijsko-tehnološke) struke
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža poslije sticanja diplome visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
- VSS-VII/1 stepen - ekonomski ili drugi društveni fakultet odnosno završen prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od četiri godine (sa stečenih 240 ECTS bodova), bečeler ekonomske struke ili bečeler druge društvene struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža poslije sticanja diplome visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
- VSS-VII/1 stepen - pravni ili ekonomski fakultet ili drugi društveni fakultet, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje tri godine ( sa stečenih 180 ECTS bodova), bečeler upravne ili bečeler ekonomske struke ili bečeler druge društvene struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža poslije sticanja diplome visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede/Ministarstvu gospodarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


SEKRETAR

Zinka Salihagić dipl. iur.Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare