Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
6 / 878
01. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u Sektoru za pravne poslove-Odsjek za normativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za poslove upravnog rješavanja iz oblasti državljanstva u Sektoru za pravne poslove - Odsjek za državljanstvo i matične knjige - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za poslove državljanstva u Sektoru za pravne poslove - Odsjek za državljanstvo i matične knjige - 2 (dva) izvršioca
04. Viši stručni saradnik - nastavnik za predmet psihologija u Policijskoj akademiji - Odsjek za osnovnu policijsku obuku - 1 (jedan) izvršilac
05. Viši stručni saradnik - nastavnik za predmet informatika i komunikacije -u Policijskoj akademiji - Odsjek za osnovnu policijsku obuku - 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač u Policijskoj akademiji - Odsjek za osnovnu policijsku obuku - 3 (tri) izvršioca
07. Viši stručni saradnik - koordinator za stručno osposobljavanje i usavršavanje u Policijskoj akademiji - Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje - 1 (jedan) izvršilac
08. Stručni saradnik za školovanje, osposobljavanje i usavršavanje polaznika Akademije u Policijskoj akademiji - Odsjek za stručno osposobljavanje i usavršavanje - 1 (jedan) izvršilac
09. Federalni inspektor za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi zaštite u Inspektoratu za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara - 2 (dva) izvršioca
10. Šef Odsjeka za finansijsko-knjigovodstvene poslove u Sektoru za materijalno-finansijske poslove- Odsjek za finansijsko-knjigovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršilac
11. Stručni savjetnik za javne nabavke u Sektoru za materijalno - finansijske poslove- Odsjek za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac
12. Stručni savjetnik za radne odnose u Sektoru za opće i zajedničke poslove- Odsjek za radnopravne odnose - 1 (jedan) izvršilac
13. Šef Odsjeka za održavanje i osiguranje objekata u Sektoru za opće i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrte zakona, drugih propisa i općih akata, vrši nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje analitičko-informativne materijale o primjeni zakona i drugih propisa i predlaže odgovarajuće mjere; priprema mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć u pravnim poslovima po zahtjevu organizacionih jedinica; učestvuje u provođenju procjene uticaja propisa iz nadležnosti Ministarstva u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; učestvuje u postupku konsultacija u vezi s izradom propisa iz nadležnosti Ministarstava u skladu s Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata; priprema izradu podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva i Uprave policije i prati njihovu realizaciju; priprema stručna mišljenja i informacije u vezi s provođenjem podzakonskih propisa koje je donio ministar; učestvuje u pripremi izrade prečišćenih tekstova i ispravki zakona i podzakonskih propisa; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.291,50 KM

02. Opis poslova: vođenje i rješavanje upravnog postupka u prvom i drugom stepenu u vezi sa sticanjem i prestankom državljanstva Federacije otpustom i međunarodnim sporazumom; rješava žalbe u drugostepenom postupku koje su izjavljene na prvostepena rješenja općinskih i gradskih službi za upravu koje su nadležne za matične knjige i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova iz oblasti državljanstva; po potrebi učestvuje u pripremanju i izradi federalnih zakona i drugih federalnih propisa o pitanjima provođenja Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine; priprema odgovore nadležnom sudu po tužbi u vezi s upravnim sporom pokrenutim na rješenja koja su donesena po osnovu zahtjeva za sticanje i prestanak državljanstva po osnovu Zakona o državljanstvu Federacije BiH; daje stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti iz oblasti primjene Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine; izrađuje i priprema pojedinačne akte u upravnim stvarima u vezi sa sticanjem i prestankom državljanstva Federacije; pruža pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, sastavlja podneske (zahtjeve, molbe, žalbe i sl.) i vrši druge poslove pravne pomoći u skladu sa Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.291,50 KM

03. Opis poslova: izrađuje i priprema pojedinačne akte u jednostavim upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti državljanstva (sticanje državljanstva Federacije po osnovu promjene i izbora); izrađuje pojedinačne akte shodno Zakonu o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine; prosljeđuje i dostavlja javne isprave iz inozemstva i inozemne izvode iz matičnih knjiga nadležnim organima u Bosni i Hercegovini; prosljeđuje kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i drugim organima uprave inozemne izvode i druge dokumente i akte koji budu dostavljeni od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i prati njihovo izvršenje; prosljeđuje kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova strane odluke i druge dokumente i podneske koje dostavlja Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine radi upisa u kaznene evidencije i prati njihovo izvršenje; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM

04. Opis poslova: realizira osnovnu obuku iz predmeta Psihologija prema planu i programu utvrđenim Pravilnikom o obuci policijskih službenika; izrađuje nastavni plan i program iz predmeta Psihologija prema planu i programu utvrđenim Pravilnikom o obuci policijskih službenika i provodi njegovu realizaciju; planira, priprema i izvodi nastavu iz predmeta Psihologija; priprema programe istraživanja u oblasti poslova psihologije, predlaže metodološka rješenja kao i način rada na tim programima; izvodi dopunsku, dodatnu i po potrebi fakultativnu i pripremnu nastavu po najsavremenijim pedagoškim metodama iz oblasti sigurnosti; sudjeluje u realizaciji ispita; sudjeluje u izradi i inovaciji nastavnih planova i programa; sudjeluje u radu stručnih tijela Akademije; dužan je da postupa po svim zadacima koji su utvrđeni u mjesečnom planu rada koji donosi direktor i tako bude angažiran puno sedmično radno vrijeme na izvršavanju zadataka; organizira, priprema, po potrebi izvodi određene vidove obuke iz psihološke oblasti, podstiče polaznike na rad i učenje; predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa; sudjeluje u izradi nastavnih planova i programa, proučava opterećenost polaznika, analizira uspjeh i vladanje polaznika i predlaže primjenu adekvatnih pedagoških i didaktičko-metodičkih mjera radi poboljšanja uspjeha, utvrđuje i ispituje opće i specijalne sposobnosti polaznika, ispituje interese i želje polaznika, bavi se problemima prilagođavanja novoj sredini, proučava uzroke i manifestacije devijantnog ponašanja pojedinaca i pomaže instruktorima u otklanjanju tih manifestacija, identificira slabije i nadarene učenike i predlaže posebno oblike rada sa njima; vodi propisanu i potrebnu evidenciju; učestvuje u pripremi i provođenju selekcije polaznika te obavlja i druge poslove i zadatke koji su u neposrednoj vezi s navedenim poslovima
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.228,50 KM

05. Opis poslova: učestvuje u realizaciji osnovne policijske obuke za predmete Informatika i komunikacije koja se organizira u okviru Odsjeka za osnovnu policijsku obuku; učestvuje u realizaciji stručnog osposobljavanja i usavršavanja za pitanja informatike i komunikacije koje se organiziraju u okviru Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje; sudjeluje u izradi nastavnih planova i programa za predmete i pitanja iz oblasti informatike i komunikacija; izrađuje nastavni plan i program iz predmeta Informatika i komunikacije prema planu i programu utvrđenim Pravilnikom o obuci policijskih službenika; dužan je da postupa po svim zadacima koji su utvrđeni u mjesečnom planu rada koji donosi direktor i tako bude angažiran puno sedmično radno vrijeme na izvršavanju zadataka; priprema programe istraživanja u oblasti poslova informatike, predlaže metodološka rješenja kao i način rada na tim programima; predlaže obnavljanje, inoviranje i popunu savremenim nastavnim učilima i pomagalima iz svoje oblasti; sudjeluje u realizaciji ispita; izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje IT sistema za potrebe Akademije u saradnji sa Sektorom za opće i zajedničke poslove; izrađuje metodologiju i standarde za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka za potrebe Akademije u saradnji sa Sektorom za opće i zajedničke poslove; odgovoran je za uspostavljanje i funkcioniranje IT sistema na Akademiji; odgovoran je za elektronsko prikupljanje podataka iz djelokruga Akademije, uspostavljanje i ažuriranje baze podataka koje vodi Akademija; priprema i izrađuje kompleksne analize, izvještaje i druge stručne materijale za pitanja iz oblasti informatike i komunikacija; prati i nadgleda sve aktivnosti u obavljanju naučnoistraživačkih poslova i primjene stručnih i naučnih metoda u vezi s praćenjem informatičkih i komunikacijskih dostignuća; sudjeluje u radu stručnih tijela Akademije; vrši i druge poslove koje odredi direktor Akademije.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.228,50 KM

06. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za organiziranje školovanja, polaznika Akademije; priprema i izrađuje analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije iz oblasti osnovne obuke; prati i istražuje promjene i pojave koje se odnose na osnovnu obuku polaznika Akademije te izrađuje odgovarajuće dokumete i druge materijale iz te oblasti; obavlja poslove organiziranja i vršenja nadzora nad provođenje osnovne policijske obuke polaznika; sudjeluje u organiziranju, pripremama i provođenju vannastavnih aktivnosti polaznika Akademije; dužan je da postupa po svim zadacima koji su utvrđeni u mjesečnom planu rada koji donosi direktor i tako bude angažiran puno sedmično radno vrijeme na izvršavanju zadataka; sudjeluje u planiranju i provođenju slobodnih aktivnosti polaznika, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija; obavlja poslove dežurstva na Akademiji; pomaže i učestvuje u realizaciji nastave i drugih poslova iz oblasti školovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja polaznika Akademije za potrebe Akademije te drugi oblik aktivnosti koji se odnosi na rad i boravak polaznika Akademije; organizira rad polaznika na lakšem savladavanju programskih sadržaja; stara se o poštivanju kućnog reda i čuvanju imovine Akademije; stara se o higijenskoj i zdravstvenoj zaštiti polaznika i predlaže odgovarajuće mjere radi nihovog poboljšanja; prati uspjeh polaznika u učenju i vladanju i stepenu usvojenih znanja i vještina; vodi i ustrojava odgovarajuće evidencije; kontrolira rad unutarašnjih službi i provođenje propisanih mjera osiguranja; sudjeluje u realiziranju i radu stručnih seminara; obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj vezi s navedenim poslovima i zadacima.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM

07. Opis poslova: vrši realizaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine prema programu obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite u saradnji s Odsjekom za policijsku obuku; vrši pripremu i izradu planova i programa specijalističkih kurseva i drugih oblika stručnog usavršavanja i osposobljavanja polaznika Akademije i drugih lica i provodi njihovu realizaciju; vrši pripremu i izradu nastavnih planova i programa za stručno osposobljavanja i usavršavanje koji se izvode na Akademiji u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvom unutrašnjih poslova; vrši provođenje mjera sigurnosti objekata i materijalno-tehničkih sredstava u Akademiji; vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidenciju polaznika koji pohađaju stručnu obuku i obuku za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine; učestvuje u izradi i inoviranju planova i programa Akademije u vezi sa stručnim osposobljavanjem; pruža stručnu pomoć i po potrebi izvodi nastavu polaznicima osnovne obuke te obavlja i druge poslove i zadatke koji su u neposrednoj vezi s navedenim poslovima.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.228,50 KM

08. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za organiziranje školovanja, osposobljavanja i usavršavanja polaznika Akademije; priprema i izrađuje analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije iz oblasti policijskog obrazovanja; prati i istražuje promjene i pojave koje se odnose na školovanje i osposobljavanje i usavršavanje polaznika Akademije te izrađuje odgovarajuće dokumente i druge materijale iz te oblasti; priprema i izrađuje certifikate o fizičkoj zaštiti, tehničkoj zaštiti i odgovornom licu; priprema i izrađuje diplome o završenoj policijskoj obuci i uvjerenja o stručnom usavršavanju i osposobljavanju; vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidenciju iz nadležnosti Akademije; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM

09. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i podzakonskih akata kojima je uređena zaštita ljudi i imovine; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene u Zakonu o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine; planira i neposredno na terenu organizira vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima, gdje unosi podatke za svaki izvršeni inspekcijski nadzor i upravne mjere koje je poduzeo, odnosno naložio; prati realizaciju naloženih mjera kako bi se osiguralo dosljedno izvršavanje naloženih mjera; daje stručno mišljenje u vezi s izdavanjem saglasnosti na procjenu ugroženosti i elaborat o zaštiti pravnih lica u skladu sa Zakonom koju daje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova; daje stručna mišljenja u pogledu ispunjavanja uvjeta agencija i unutrašnjih službi za davanje posebne saglasnosti Federalnog ministarstva u skladu sa Zakonom i stručna mišljenja u vezi s izdavanjem saglasnosti za nabavku oružja; osigurava otklanjanje nezakonitih radnji i ponašanja iz nadležnosti za koju je ovlašten i sačinjava pregled stanja u oblasti primjene Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta zakona i podzakonskih propisa, kao i radu stručnih komisija iz oblasti zaštite ljudi i imovine; ostvaruje saradnju i koordinaciju s ostalim inspekcijskim službama u odgovarajućim organima i institucijama; prati naučna i tehnička dostignuća iz oblasti zaštite ljudi i imovine; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.354,50 KM

10. Opis poslova: rukovodi Odsjekom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članu 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (unutrašnjim organizacionim jedinicama neposredno rukovodi šef odsjeka, šef grupe i šef pisarnice. Šef unutrašnje organizacione jedinice neposredno rukovodi odsjekom, grupom, odnosno pisarnicom, organizira, objedinjava i usmjerava njihov rad, odgovara za zakonito, blagovremeno i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga odsjeka, grupe, odnosno pisarnice, raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršioce, pruža im stručnu pomoć u radu i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada odsjeka, grupe, odnosno pisarnice te vrši druge poslove koje mu odredi rukovodilac osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi, kao i poslove koje odredi ministar.Šef unutrašnje organizacione jedinice za svoj rad i za rad odsjeka, grupe, odnosno pisarnice neposredno odgovara rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalaze i ministru, u skladu sa zakonom, drugim propisima) i neposredno vrši sljedeće poslove: izrađuje kompleksne analize, izvještaje, informacije; organizira i učestvuje u izradi prijedloga zahtjeva za finansijskim sredstvima potrebnim za rad Ministarstva, izrađuje finansijske planove, učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva, kao i u izradi programa i drugih materijala iz djelokruga Odsjeka; prati izvršavanje poslova, uočava probleme i stara se za njihovo rješavanje; stara se za pravilnu primjenu propisa, zaključaka i odluka; radi na unapređenju metoda rada i pružanju stručne pomoći službenicima Odsjeka; sarađuje s organima i organizacijama u vezi s poslovima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u davanju primjedbi, prijedloga i mišljenja u vezi s donošenjem federalnih i drugih propisa kojima se reguliraju finansijski poslovi; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.417,50 KM

11. Opis poslova: praćenje i provođenje propisa iz područja javnih nabavki; učestvuje u pripremi i realizaciji Plana nabavke roba usluga i radova za Ministarstvo; priprema i preduzima odgovarajuće mjere i radnje radi izvršenja poslova utvrđenih u politikama i drugim općim aktima (planovima, programima) Ministarstva u vezi s javnim nabavkama i o tome blagovremeno izvještava rukovodioca Odsjeka; preduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje štetnih posljedica u vezi s nabavkom roba, usluga i radova za potrebe Ministarstva; učestvuje u pripremi i provođenju svih postupaka javnih nabavki predviđenih ZJN-om; izrađuje prijedlog svih akata u postupcima provođenja postupaka javne nabavke; učestvuje u izradi Tenderske dokumentacije; sudjeluje u otvaranju i obradi pristiglih ponuda po osnovu Direktnog sporazuma; učestvuje u radu komisije koja odabire najpovoljnije ponude za zaključivanja ugovora ili okvirnog sprazuma; vrši unos podataka u informacioni sistem JNBiH; vrši izradu očitovanja na upite ponuđača i žalbe u postupcima javnih nabavki: vrši izradu obavještenja za službena glasila i internet stranicu Ministarstva; vodi evidencije postupaka javnih nabavki u skladu sa ZJN-om i podzakonskim propisima koji su doneseni na osnovu tog zakona; procjenjuje stanja tržišta u pogledu nabavki roba, usluga i radova za potrebe Ministarstva; priprema i odgovoran je za potpunu, blagovremenu i pravilnu realizaciju svih
pristiglih zahtjeva iz oblasti nabavki; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.291,50 KM

12. Opis poslova: priprema pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom; prati i analizira propise iz oblasti radnih odnosa ili u vezi s radnim odnosom; pruža stručnu pomoć u primjeni propisa; priprema odgovore na tužbe iz djelokruga Odsjeka; obrađuje sva pitanja koja se odnose na objavljivanje internog oglasa i javnog konkursa u vezi s popunom upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Ministarstvu; priprema i druge pojedinačne akte vezane za rješavanje statusnih pitanja službenika i namještenika; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.291,50 KM

13. Opis poslova: rukovodi Odsjekom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članu 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (unutrašnjim organizacionim jedinicama neposredno rukovodi šef odsjeka, šef grupe i šef pisarnice. Šef unutrašnje organizacione jedinice neposredno rukovodi odsjekom, grupom, odnosno pisarnicom, organizira, objedinjava i usmjerava njihov rad, odgovara za zakonito, blagovremeno i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga odsjeka, grupe, odnosno pisarnice, raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršioce, pruža im stručnu pomoć u radu i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada odsjeka, grupe, odnosno pisarnice te vrši druge poslove koje mu odredi rukovodilac osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi, kao i poslove koje odredi ministar.Šef unutrašnje organizacione jedinice za svoj rad i za rad odsjeka, grupe, odnosno pisarnice neposredno odgovara rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalaze i ministru, u skladu sa zakonom, drugim propisima) i neposredno vrši sljedeće poslove: pravi analize na osnovu prikupljenih podataka i predlaže način obavljanja poslova radi efikasnijeg održavanja i osiguranja objekata Ministarstva; inicira i predlaže donošenje podzakonskih akata kojima se bliže uređuju poslovi iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; predlaže planove aktivnosti radi efikasnijeg osiguranja i održavanja objekata i opreme; analizira potrebe i predlaže nabavku vozila te poduzima mjere radi adekvatne upotrebe i održavanja vozila; analizira potrebe i predlaže mjere radi efikasnijeg obavljanja poslova koji se odnose na zagrijavanje objekata Ministarstva; analizira potrebe i predlaže mjere za efikasnije obavljanje poslova štamparije Ministarstva; analizira potrebe i poduzima mjere radi pružanja adekvatnih usluga ishrane u restoranu Policijske akademije; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.417,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednije sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednije sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-filozofski ili pedagoški fakultet - grupa psihologija i pedagogija,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- znanje engleskog jezika

Za poziciju 05:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - elektrotehnički fakultet ili ekonomski fakultet - smjer informatike ili fakultet kriminalističkih nauka ili drugi fakultet tehničkog smjera,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 06:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, fakultet kriminalističkih nauka, filozofski ili pedagoški fakultet ili fakultet sporta i tjelesnog odgoja
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 07:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, saobraćajni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Za poziciju 08:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja- pedagoški fakultet, fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 09:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke, elektrotehnički, mašinski, informatički, kriminalistički, ekonomski ili fakultet političkih nauka
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 10:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednije sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-ekonomski fakultet
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen ispit za samostalnog računovođu

Za poziciju 11:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednije sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 12:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednije sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 13:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednije sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke ili drugi fakultet društvenog smjera
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
Diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (osim za pozicije 04 i 07)
4.dokaz o znanju - poznavanju engleskog jezika (za pozicije 04 i 05) prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj: 51/16 i 59/16)
5.dokaz o položenom ispitu za samostalnog računovođu (za poziciju 10)
6. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije 03,06 i 08) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
7.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare