Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik - inžinjer za video nadzor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
30.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


06-1032/18


01.Viši stručni saradnik - inžinjer za video nadzor - jedan (1) izvršilac


01.Opis poslova: Prati savremena dostignuća u struci vezano za video nadzor i daje tehnička rješenja za video nadzor Ministarstva i Uprave policije; aktivno učestvuje u izradi programa modernizacije, prati i analizira rad sistema video nadzora; preduzima mjere za tehničku i funkcionalnu ispravnost i pruža stručnu pomoć službenicima u izvršenju zadataka; stara se o ažurnosti softvera i licenci; radi na otklanjanju složenijih kvarova na video nadzornim uređajima i sistemima i vrši instruktivne i nadzorne poslove nad radom organizacionih jedinica u oblasti video nadzora; izrađuje skice, šeme i planove za montažu video nadzornih uređaja na najpogodnijim mjestima; vrši obuku korisnika video nadzornog sistema; prati propise iz oblasti video nadzora i stara se o njihovoj primjeni; vrši obuku službenika Ministarstva i Uprave policije i pruža stručnu pomoć u vezi sa korištenjem video nadzora; dužan je u bilo koje vrijeme obezbijediti nesmetan rad i funkcionisanje video nadzornog sistema; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac i za svoj rad je odgovoran neposrednom rukovodiocu.


Uslovi :Pored opštih uslova propisanih Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i to:

Pozicija 01:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema, završen elektrotehnički ili saobraćajni fakultet (odsjek telekomunikacije),
- Dvije godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- Položen stručni ispit.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
c) Kandidati za pozicije stručnih saradnika (pozicije: 02.,03.,04., I 05.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.


Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata, a prije postavljenja - zasnivanja radnog odnosa, bit će podvrgnuti sigurnosnim provjerama za zasnivanje radnog odnosa i izdavanje dozvole za pristup podacima određenog stepena tajnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH br:54/05 i 12/09). Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje, neće biti postavljeni na radna mjesta državnih službenika.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kontona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića br. 7
71 000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo "


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare