Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik-administrator IK sistema,

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Zvornik
Rok prijave:
22.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta


Viši stručni saradnik-administrator IK sistema

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Odgovara za funkcionisanje sistema i IK infrastrukture u PU i PS; aktivno učestvuje u projektovanju i administriranju IK infrastrukture; odgovoran je za instalaciju, konfigurisanje i administraciju mrežnih uređaja na području PU; instalira, održava i administrira anti-virusni server i koordinira ažuriranje anti-virusnog softvera na računarima na području PU; učestvuje u implementiranju planova bezbjednostina nivou PU na osnovu naloga koje dostavi Uprava za IKT, načelniku Odjeljenja prijavljuje incidente koji se odnose na bezbjednost IS; odgovara za kvalitet, tačnost i bezbjednost podataka; ažurira bazu podataka mrežne i računarske opreme na nivou PU; vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji o stanju IK infrastrukture na nivou PU; učestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja i modernizacije funkcionalnih IK sistema. Prati snabdijevanje rezervnim dijelovima; pregleda i analizira izvještaje o radu sistema; vrši preventivno održavanje i testiranje instalirane mrežne i računarske opreme na nivou Ministarstva u cilju kontrole, otkrivanja eventualnih grešaka, radi na pronalaženju uzroka složenijih kvarova i njihovom otklanjanju; daje stručna uputstva i objašnjenja tehničarima i pomaže im neposredno u vezi sa izvršavanjem postavljenih zadataka; učestvuje u izradi i realizaciji projekata instalacija slabe struje. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:


da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Visoka stručna sprema, elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet-informatika, elektrotehnika, elektronika, mašinstvo, telekomunikacije, FON-informatičkog smjera, PMF-smjer informatika, fakulteti poslovne informatike ili informacionih tehnologija, poznavanje engleskog jezika, položen stručni ispit, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) diplome o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem 1.1., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.19.

v) diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

g) dokaza o položenom stručnom ispitu/uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

d) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

đ) dokaza o znanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3., 1.12. i 1.16.

e) dokaza o posjedovanju odgovarajuće licence za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:- diplome o završenoj školskoj spremi;

- diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

- diplome o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.19.

- dokaza o položenom stručnom ispitu/uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

- uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- dokaza o znanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3., 1.12. i 1.16.

- dokaza o posjedovanju odgovarajuće licence za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare