Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši saradnik za arhivu

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
22.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: REPUBLIKA SRPSKA
VLADA
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA
Trg Republike Srpske 1, Banjaluka, tel: 051/339-581, faks: 051/339-651;
www.vladars.net; e-mail: mier@mier.vladars.net

Broj: 05.01/120-417/17
Datum: 01.08.2017. godine

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3, stav 2. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12), raspisuje


JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I Viši saradnik za arhivu........................................................ 1 izvršilac

Opis posla: vrši prijem, evidentirawe i odlaganje arhivske građe u skladu sa Zakonom o arhivi, vodi knjige i evidenciju o arhivskoj građi, vrši izdavanje na revers arhivske građe, umnožava materijale, prati propise u vezi sa vršenjem kancelarijskog poslovanja, pravi listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, po isteku rokova predlaže formiranje komisije za uništavanje arhivske građe te u vezi s tim sarađuje sa centralnom pisarnicom Vlade RS i Arhivom RS i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Kategorija: Namještenik treće kategorije sa VSS

II Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

VII stepen stručne spreme, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet za menadžment - ekonomski smjer, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumentacija:

Kandidati su dužni prijavu na konkurs da dostave na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan Uredbom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12). Obrazac se može preuzeti u nastavku ispod teksta konkursa na veb-stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva (www.vladars.net).
Tačnost podataka na obrascu potvrđuje podnosilac prijave svojim potpisom.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- uvjerenje o državljanstvu,
- diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13),
- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
- dokaz o poznavanju rada na računaru.
Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično, poštom ili elektronskim putem.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, ulica Trg Republike Srpske broj 1, Banjaluka, sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA."

Adresa za dostavljanje prijava elektronskim putem je mier@mier.vladars.net.

Kandidati koji prijavu dostavljaju elektronskim putem, dužni su da u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave, dostave i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V Rok za podnošenje prijava:

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na sajtu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu "Nezavisne novine".
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće odbačene.

M I N I S T A R

Petar Đokić
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare