Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za poslove pisarnice

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Vogošća
Rok prijave:
24.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05) i u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: 01-12-6/17 od29.06.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: 0l-12-7/17 od 25.09.2017. godine, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodreađeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljuje Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

3. Viši referent za poslove pisarnice - Sektor za administraciju Vogošća, Uprava administracije - 1 izvršilac
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedede opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je punoljetan;
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnj oj organizaciji organa državne službe;
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4. radni odnos može zasnovati osoba sa navršenih 15 godina života.

Pored opštih uslova kandidati moraju zadovoljavati i posebne uslove za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a to su:

3. Za radno mjesto: Viši referent za poslove pisarnice - Sektor za administraciju Vogošća, Uprava administracije
SSS - III ili IV stepen, završena Gimnazija ili Ekonomska ili Birotehnička ili Upravno-Pravna ili škohla unutrašnjih poslova/Srednja policijska ili druga škola društvenog ili tehničkog smjera, najmanje deset mjeseci radnog staža,položen stručni ispit, položen arhivistički ispit, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu najavni oglas koji sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni
priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci); izvod iz Matične knjige rođenih;
- svjedočanstvo o stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stećena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine);
- uvjerenje o položenom strućnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.,2. I 3.);
- uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2. I 3.);
- dokaz o radnom stažu (uvjerenje iz službenih evidencija poslodavca ili uvjerenje FZ PiO/MiO F BiH);
- potvrda ili uvjerenje poslodavca - državnog organa ili institucije da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, a kandidat koji u posljednje dvije godine nije radio u organu državne službe dužan je dostaviti izjavu da u posljednje dvije godine nije disciplinski kažnjavan, da tu i ovjerenu u nadležnom općinskom organu;
- izjava kandidata ovjerena u opdini ili sudu kojom kandidat potvrduje da nije obuhvaien odredbom dlana IX l. Ustava Bosne i Hercegovine;
- dokaz o pozravanju rada na radunaru (zaradna mjesta pod rednim brojem 1.,2. i3.).

U radni odnos se može primiti kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti, kako je predviđeno članom 32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za kandidate koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa obavit će se pismeno testiranje i usmeni intervju.

Poštivajući odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka (,,SluZbeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 54/05 i 12/09), Pravilnika o listi organa čiji su službenici lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigunosnog provjeravanja (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 97/06) i Odluke o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: I-01-205/17 od 10.10.2017. godine, napominjemo da će se za odabrane kandidate biti sigurnosne provjere prije stupanja u radni odnos, te da kandidati kod kojih se utvrdi postojanje sigurnosnih smetnji neće biti primljeni u radni odnos.

lzabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS", na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije br. 16 - Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u najmanje tri različita dnevna lista i web stranici http://mup.ks.gov.ba.

O rezultatima javnog oglasa, prijavljeni kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare