Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za otpremu pošte

- dan
Poslodavac:
Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
13.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/05), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, broj: 14-34-16889/16 od 11.10.2016. godine i Odluka Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5033-4/16 od 20.09.2016. godine i broj: 02-34-5033-5/16 od 17.06.2016. godine, a zbog ukazane potrebe da se popuna upražnjenog radnog mjesta namještenika u Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona izvrši putem javnog oglasa (s obzirom na to da se popuna radnog mjesta nije mogla izvršiti putem internog oglasa), direktor Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, dana 22.12.2016. godine, o b j a v lj u j eJAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta namještenika

u Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantonaSlužba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona raspisuje javni oglas za prijem namještenika za sljedeće pozicije:

01. Viši referent za otpremu pošte, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme,
01. Opis radnog mjesta viši referent za otpremu pošte:

Vrši poslove iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima; zavodi predmete i akte u odgovarajuće knjige evidencije; vrši posebno protokolisanje upravnih akata i formiranje omota za upravne predmete; vrši uvođenje upravnih akata u upisnik za prvostepene upravne predmet; vrši uvođenje upravnih akata u upisnik za drugostepene upravne predmete; vrši redovno uvođenje predmeta u djelovodnik predmeta i akata; vrši uvođenje drugostepenih predmeta u abecednik; vodi djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu; vrši evidentiranje zavedenih predmeta i akata u interne dostavne knjige za sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave; vrši prijem, evidentiranje i zavođenje računa i drugih finansijskih akata u knjige računa; vodi računa o pravilnosti određivanja rednog broja predmeta i pošte; daje sve potrebne podatke o kretanju predmeta službenicima organa uprave i podnosiocima zahtjeva; vodi evidenciju o kretanju predmeta; primjenjuje i prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 koji se odnose na njegovo radno mjesto; redovno dostavlja izvještaje o radu, te druge informacije i analize po zahtjevu direktora ili pomoćnika direktora; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu rukovodioca.


Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to:Za poziciju 01:

- SSS – IV stepen stručne spreme, gimnazija, upravna, ekonomska, tehnička ili druga srednja škola;

- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža;

- položen stručni ispit;

- poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti.

Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički i stručno-operativni poslovi.

Složenost poslova: djelimično složeni poslovi.

Status izvršioca: namještenik.

Prijavljivanje na oglas

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, navesti poziciju na koju se kandidat prijavljuje, adresu i kontakt telefon. Kandidati su dužni dostaviti sljedeće potrebne dokumenti (original ili ovjerene kopije), kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uvjeta za navedeno radno mjesto, i to:

- dokaz o stručnoj spremi, odnosno o vrsti i stepenu školske spreme (diploma o završenoj srednjoj školi, prema pozicijama na koje se kandidat prijavljuje),

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),

- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 3 mjeseca),

- dokaz o radnom stažu (potvrda ili uvjerenje trenutnog ili ranijeg poslodavca u kojoj treba da su navedeni osnovni podaci o poslovima na kojim je kandidat radio ili radi; naziv radnog mjesta i period radnog angažovanja na tim poslovima),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je isti položio),

- dokaz o poznavanju rada na računaru – potvrdu, uvjerenje ili drugi odgovarajući akt o završenoj edukaciji za rad na računaru (za poziciju 01, 02. i 04),

- uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu (za poziciju 02),

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (za poziciju 03),

- certifikat iz oblasti zaštite na radu i certifikat iz oblasti zaštite od požara (za poziciju 04).

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 3 mjeseca),

- izjava kandidata ovjerenu kod nadležnog organa da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

- izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IDž 1. Ustava Bosne i Hercegovine (kao dokaz ispunjavanja općih uvjeta propisanih članom 24, stav 5) i 6) Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH,

Napomena za kandidate:- pod radnim stažom podrazumijeva se isključivo radni staž nakon završene srednje škole;

- namještenici srednje školske spreme koji imaju potreban radni staž, a nisu položili stručni ispit, mogu biti primljeni u radni odnos, ali su obavezni položiti stručni ispit najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe;

- u radni odnos u Službu, na radno mjesto namještenika (za poziciju 02. i 04), na kojima je jedan od potrebnih uvjeta "položen arhivistički ispit" ili druga vrsta osposobljenosti (certifikat iz oblasti zaštite na radu i certifikat iz oblasti zaštite od požara), mogu se primiti u radni odnos ali su obavezni položiti navedene ispite najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u Službu.

Napomena: Sa svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete za navedeno radno mjesto (što dokazuju priloženom dokumentacijom), obavit će se intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se kandidati detaljnije upoznati sa poslovima pomenutog radnog mjesta, a direktor Službe za zajedničke poslove će se detaljnije upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta radi čije popune je obavljen javni oglas (bez bilo kakvog bodovanja ili testiranja).

Primljeni kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, računajući od dana posljednje objave oglasa u 3 dnevna lista koja se distribuiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Sve tražene dokumente dostaviti lično na protokol/pisarnicu Zeničko-dobojskog kantona ili putem pošte preporučeno, na adresu:

Zeničko-dobojski kanton

Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona

Ul. Kučukovići broj 2, 72 000 Zenica

sa naznakom

"Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u

Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona – za poziciju dždž – navesti broj pozicije"Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTORĆazim Karalić
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare