Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za obračun plaće i blagajničko poslovanje

- dana
Poslodavac:
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
05.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 21. stav 1. i člana 32. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 22/06), člana 10. Pravilnika o radu u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 09-02-1213-4/16 od 24.05.2017.godine i Odluke generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 12-34- 1303-1/17 od 13.10.2017. godine, raspisuje se


O G L A S
Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i HercegovineI. RADNO MJESTO

VIŠI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE I BLAGAJNIČKO POSLOVANJE, 1 (jedan) izvršilac, za rad na neodređeno vrijeme


Opis poslova: vrši prijem i kontrolu dokumentacije na bazi koje priprema i unosi podatke na obrasce za obračun plaće, kao i drugih primanja koje nemaju karakter plaće; vrši obračun i kontrolu obračuna plaće i drugih materijalnih primanja koja nemaju karakter plaće; priprema podatke u vezi sa zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz osnova plaća, kao i za druge potrebe; sačinjava i dostavlja pojedinačne zakonske izvještaje uposlenicima Ureda za reviziju kao izvještaje nadležnim organima i institucijama u vezi sa plaćama; sačinjava zahtjeve za refundaciju bolovanja preko četrdest dva dana; prati i kontroliše povrat istih; vodi blagajničko poslovanje Ureda za reviziju i vrši uplate i isplate gotovine iz blagajne na osnovu uredno likvidiranih knjigovodstvenih dokumenata; vrši podizanje gotovine u banci putem čeka; putem blagajne obavlja transakcije koje se odnose na: isplate i povrat akontacije za službeni put, isplate po obračunu putnih naloga za službeni put, vrši i druge vrste isplate do propisanih iznosa; redovno zaključuje blagajnički dnevnik; vodi pomoćne evidencije sitnog inventara u upotrebi; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i generalnog revizora.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II. OPĆI USLOVI

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove predviđene članom 33. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br.22/06) i to:

a. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b. da je stariji od 18 godina;

c. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije;

d. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje);

e. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;

f. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom;

g. da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i to: SSS - IV stepen, završena srednja ekonomska škola ili gimnazija, jedna godina radnog iskustva na poslovima obračuna plaće i blagajničkim poslovima ili na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima, položen stručni ispit za namještenike organa uprave i službi za upravu, poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

IV. POTREBNI DOKUMENTI

Uz uredno popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se može dobiti u prostorijama Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (udaljem tekstu: Ured za reviziju), ili na web-stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, www.vrifbih.ba, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

1. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji odlukom generalnog revizora bude izabran. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju oglasne procedure, a prije stupanja na rad);

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca);

5. uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju u skladu sa Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, (ne starije od tri mjeseca);

6. izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa;

7. izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa;

8. diplomu o završenoj ekonomskoj školi ili gimnaziji- SSS, IV stepen;

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike organa uprave i službi za upravu;

10. potvrda o traženom radnom iskustvu, (potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani na poslovima obračuna plaće i blagajničkim poslovima ili na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima u periodu od najmanje jedne godine;

11. Dokaz o poznavanju rada na računaru;

12. Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

V. NAPOMENE

Mjesto rada je Sarajevo, Ložionička broj 3.

Proces izbora po ovom Oglasu provest će se u skladu sa odredbama člana 34. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 22/06) i internim aktima Ureda za reviziju.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Uredu za reviziju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. O rezultatima Oglasa, kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u Ured za reviziju. Sa izabranim kandidatom ugovorit će se probni rad.

Ako se na Oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uslove iz Oglasa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, generalni revizor može obustaviti postupak izbora po ovom Oglasu.

Sažetak Oglasa se objavljuje u dnevnim novinama “Oslobođenje“ i „ Dnevni list“ a cjeloviti tekst Oglasa objavljuje se na web stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, www.vrifbih.ba

Prijavu na ovaj Oglas, sa svim potrebnim dokumentima dostaviti najkasnije u roku od 30 dana, od dana posljednje objave ovog Oglasa u dnevnim novinama, lično ili preporučenom poštom, na adresu:„Ured za reviziju institucija u Federaciji B i H“
Ul. Ložionička br. 3
71 000 S a r a j e v o


Na koverti sa prijavom obavezno naznačiti: „Prijava na Oglas - ne otvarati“.

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresu i kontakt telefon.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. U skladu za Zakonom o reviziji institucija u F BiH, Ured za reviziju nema obavezu vraćanja zaprimljenih prijava na Oglas.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare