Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za evidencije u PU, PS Gradačac

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Gradačac
Rok prijave:
30.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A

Broj : 08-02/2-34.2-1-768/17
Datum: 09.05.2017.godine

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u Organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/05), ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S
Za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

12. Viši referent za evidencije u PU – PS Gradačac – 1 (jedan ) izvršilac na neodređeno vrijeme
OPIS POSLOVA:
- vodi registar podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,
- vodi upisnike saobraćajnih nezgoda o nastradalim licima i materijalnom štetom,
- ulaže pravosnažno rješenje sudova i ostalih akata u spise podnesenih zahtjeva, te se stara o provođenju istih,
- postupa po aktima koji se tiču opštinskih odluka zha čije provođenje je nadležna policija,
- vrši provjere legitimisanih lica kroz stanične evidencije na zahtjev drugih policijskih stanica i dostavlja odgovore,
- sačinjava redovne mjesečne statističke izvještaje u oblasti rada po kriminalitetu na nivou policijske stanice,
- vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidat za prijem u radni odnos mora ispunjavati opće i posebne uslove:
OPĆI USLOVI SU:
Da je državljanin Bosne i Hercegovine
Da je punoljetan
Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji MUP TK,
Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
Da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava BiH

POSEBNI USLOVI ZA POSLOVE POD REDNIM BROJEM 1., 2., 3,. 5., 9., 10., 11. i 12. SU:
SSS-IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska, birotehnička, saobraćajna, mašinska i elektrotehnička škola
položen stručni upravni ispit
poznavanje rada na računaru
Najmanje deset mjeseci radnog staža

Uz prijavu na Javni oglas kandidat mora priložiti:
- Svjedočanstvo o školskoj spremi
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu
- Dokaz o radnom iskustvu
- Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti F BiH odnosno BiH,
- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. tačka 1. Ustava BiH (izjave ovjerene u općini, kod notara ili suda)

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji – prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj:5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj:9/14 i 6/15) potrebno je da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, uz prijavu dostave i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika.
Nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove oglasa, prije odlučivanja o prijemu namještenika u radni odnos, kandidati će biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. U slučaju da kandidat ne prođe sigurnosne provjere, isti će biti isključeni iz daljeg procesa odabira.
Napomena: Namještenik koji bude primljen u radni odnos putem ovog Oglasa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje. U slučaju da kandidat ne ispunjava ove uslove, bit će odabran slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.
Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije, a ukoliko se kandidati jave na više radnih mjesta obavezni su svoje prijave dostaviti pojedinačno za svako radno mjesto. Javni oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa dostaviti lično ili na adresu
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,
Turalibegova bb-75000 Tuzla
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

M I N I S T A R mr. Husein Topčagić
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare