Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent matičnog ureda

- dan
Poslodavac:
Općina Cazin
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Cazin
Rok prijave:
18.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 75. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima
državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“
broj:5/12) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Cazin (Sl. novine Općine Cazin broj 7/15,
9/15 i 1/16) i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Cazin broj 01/N-34-9592/16 od
16.08.2016. godine, broj 01/N-34-9066/16 od 30.06.2016.godine, broj 01/N-34-16103/16 od
24.11.2016. godine i člana 119. Statuta Općine Cazin (Sl. novine Općine Cazin broj 13/10),
općinski načelnik oglašava:
JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu
uprave općine Cazin
I NAZIV RADNOG MJESTA:
01.Viši referent matičnog ureda……………………………………1 (jedan) izvršilac
02.Samostalni referent budžeta i likvidator..................................1 (jedan) izvršilac
II OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
Za poziciju 01.
a) prikuplja po službenoj dužnosti podatke za umrlo lice koje ne sadrži zapisnik ili
potvrda o smrti,
b) vrši upis podataka o roditeljima djeteta na osnovu lične karte a podatke koje ne sadrži
lična karta prikuplja po službenoj dužnosti na osnovu matičnih knjiga,
c) sastavlja i dostavlja sudu smrtovnicu sa potrebnim podacima o umrlom, njegovoj
imovini i nasljednicima radi pokretanja ostavinskog postupka,
d) provjerava tačnost upisa podataka u matične knjige za podatke u koje posumnja da
su netačni (u skladu sa Zakonom o upravnom postupku),
e) ako matičar utvrdi i sazna da je došlo do promjena određenih podataka u ličnom
stanju građana a nisu provedeni u matičnoj knjizi, dužan je po službenoj dužnosti
pribaviti akt ( presudu, rješenje ili drugu javnu ispravu ) u kojoj se nalaze podaci i taj
podatak upisati u odgovarajuću matičnu knjigu bez donošenja rješenja,
f) vodi knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i knjige državljana BiH,
g) vrši upis svih promjena po svim knjigama na osnovu zakonskih i podzakonskih akata
sudskih odluka i vrši prepise istih,
h) čuva knjige i na osnovu njih izdaje uvjerenja i izvode,
i) pruža administrativno – tehničku pomoć u postupku zaključivanja braka,
j) vrši unos podataka iz knjiga u elektronsku bazu podataka,
k) sačinjava i dostavlja spiskove djece za upis u školu, djece za vakcinaciju,
l) sačinjava i podnosi mjesečne Statističke izvještaje,
m) sarađuje u radu sa policijskim upravama, diplomatsko – konzularnim
predstavništvima, ustanovama za socijalni rad,
n) vrši ovjere:potpis, rukopisa i prepisa,
o) vrši poslove registracije birača i ažuriranje biračkog spiska.
p) osigurava zakonito korištenje i čuvanje Matičnih evidencija, pečata i štambilja koji su
im povjereni,
q) vrši razmjenu ličnih podataka za potrebe Agencije za identifikaciju, evidenciju i
razmjenu podataka,
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-Sanski kanton
Općina Cazin
OPĆINSKI NAČELNIK
Bosnia & Herzegovina
Federation of Bosnia & Herzegovina
Una-Sana canton
Cazin municipality
MAYOR OF MUNICIPALITY
2
r) sastavlja zapisnik o priznavanju očinstva i materinstva
s) obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca
Za poziciju 02.
a) sravnjuje stanja po izvodima iz poslovnih banaka i podnosi dnevni izvještaj,
b) sravnjuje stanje tekućeg priliva sa trezora i dostavlja dnevni izvještaj,
c) prati stanje transakcijskih računa i dostavlja dnevni izvještaj šefu Službe,
d) izrađuje sve izvještaje za Kantonalno ministarstvo finansija obavezne prema
propisima o izvještavanju uključujući: izvještaj o prikupljanju poreznih i neporeznih
prihoda budžeta, izvještaje po obrascima 1 do 11 sa iskazanim prihodima, te
rashodima po organizacionim jedinicama, funkcionalnom i ekonomskom kodu, kao i
njihova konsolidacija,
e) učestvuje u pripremi odgovora na zahtjeve stranaka iz nadležnosti Službe, odnosno
radnog mjesta,
f) obračunava naknade u skladu sa usvojenim budžetom,
g) vodi evidenciju o obavezama i potraživanjima sa budžeta općine,
h) vodi, kontrolira i usaglašava knjigovodstvenu evidenciju za sve vrste uplata i
potraživanja,
i) odgovoran je za dnevnu ažurnost knjigovodstva budžeta,
j) zaprima dokumentaciju od dobavljača (otpremnice i računi),
k) knjiži poslovne promjene (analitički),
l) usklađuje analitičke evidencije sa evidencijama skladišta na mjesečnoj osnovi,
m) izrađuje dokumentaciju o prenosu stalnih sredstava i sitnog inventara na upotrebu (
zavodi u knjigu stalna sredstva i sitan inventar, evidentira inventurne brojeve na
novonabavljena stalna sredstva),
n) izrađuje godišnji obračun amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava na osnovu
zakonskih propisa,
o) obavlja druge poslove iz nadležnosti službe po nalogu neposrednog rukovodioca.
III UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
Pored općih uvjeta predviđenih članom 77. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona kandidati trebaju
ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Cazin i
to:
Za poziciju 01.
a) SSS- IV STEPENA, ekonomskog ili dr.tehničkog smjera ili gimnazija
b) radno iskustvo na poslovima struke 10 mjeseci
c) položen stručni ispit
d) poznavanje rada na računaru
e) položen poseban ispit za matičara
Za poziciju 02.
a) VŠS-VI STEPENA ekonomskog smjera
b) radno iskustvo na poslovima struke 9 mjeseci
c) položen stručni ispit
d) poznavanje rada na računaru
IV SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA (ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA)
Za poziciju 01.
Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas za poziciju Viši referent matičnog ureda dužan je
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt-podacima (adresa i broj telefona)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu BiH ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte
- diploma/svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi
3
- uvjerenje o radnom iskustvu u struci (tačno navesti ime i prezime i zanimanje podnosioca
prijave, u kom periodu je radio kod određenog poslodavca, koje poslove je obavljao, te da je
na poslovima svoje struke nakon sticanja srednje stručne spreme stekao radno iskustvo i u
kom trajanju)
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o poznavanju rada na računaru
-dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara
-uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
- ovjerena izjava da kandidat/kinja u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog
oglasa nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini,
- ovjerena izjava da kandidat/kinja nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne
i Hercegovine.
NAPOMENA: Izabrani kandidat/kinja je dužan/na dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti prije stupanja na rad.
Za poziciju 02.
Kandidati koji se prijavljuje na javni oglas za poziciju Samostalni referent budžeta i likvidator
dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt-podacima (adresa i broj telefona)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu BiH ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte
- diploma o završenoj višoj stručnoj spremi
- uvjerenje o radnom iskustvu u struci (tačno navesti ime i prezime i zanimanje podnosioca
prijave, u kom periodu je radio kod određenog poslodavca, koje poslove je obavljao, te da je
na poslovima svoje struke nakon sticanja više stručne spreme stekao radno iskustvo i u kom
trajanju)
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o poznavanju rada na računaru
- uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
- ovjerena izjava da kandidat/kinja u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog
oglasa nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini,
- ovjerena izjava da kandidat/kinja nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne
i Hercegovine.
NAPOMENA: Izabrani kandidat/kinja je dužan/na dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti prije stupanja na rad.
V ROK TRAJANJA INTERNOG OGLASA I ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Javni oglas objavljuje se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenoj internet stranici
općine Cazin.
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama
„Oslobođenje“.
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem
pošte preporučeno ili lično na protokol Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Cazin.
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE CAZIN, Trg Alije Izetbegović br. 1,
sa naznakom
„Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno
vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Cazin - NE OTVARAJ“.
Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Nermin Ogrešević
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare