Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši asistent za užu naučnu oblast Termodinamika

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
25.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 1004 /17 i 101 - 1005 /17 od 27. 4. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,
K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika
I
Izbor nastavnika u zvanje (redovno napredovanje zaposlenika): 1. vanredni profesor za užu naučnu oblast „Upravljanje finansijama“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizaciona jedinica - Ekonomski fakultet - 1 izvršilac; 2. vanredni profesor za užu naučnu oblast „Historija prava i države“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizaciona jedinica - Pravni fakultet - 1 izvršilac;
Izbor saradnika u zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa): 3. viši asistent za užu naučnu oblast „Termodinamika“ - na Univerzitetu “Džemal Bijedić“ u Mostaru, organizaciona jedinica - Mašinski fakultet - 1 izvršilac;
II 1. OPIS POSLOVA:
1.1. NASTAVNIK
 daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
 predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
 preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
 priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
 vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
 radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
 obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
 redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
 podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
 predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
 učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
2
 učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
 učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
 učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
 organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
 obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana
1.2. SARADNIK
 priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika ;
 pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
 obavlja konsultacije sa studentima;
 učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
 priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;
 radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
 učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
 Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
 obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
III
1. OPĆI UVJETI:
- da je državljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima opću zdravstvenu sposobnost;
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
2. POSEBNI UVJETI:
2.1. USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA:
u zvanje vanrednog profesora su:
 završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
 proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;
 objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te
 uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.
3
2.2. USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA :
u zvanje višeg asistenta je:
 završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti.
2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.
IV
DOKAZI
Kandidati za izbor u nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Za poziciju 2.1.
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca);
5. Biografiju (CV) - u elektronskoj i štampanoj verziji;
6. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
7. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
8. Objavljenu knjigu;
9. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
10. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;
11. Dokaz o (aktivnom) znanju engleskog jezika.
Dokumente iz tačke IV pozicija 2.1. pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 11 ne dostavljaju kandidati koji su u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Za poziciju 2.2
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,(ne starije od tri mjeseca);
5. Biografiju (CV) – u elektronskoj i štampanoj verziji;
6. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti;
7. Dokaz o (aktivnom) znanju engleskog jezika.
Dokumente iz tačke IV pozicija 2.2 pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 7 ne dostavljaju kandidati koji su u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
4
Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.
Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.
V
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sjeverni logor b.b. , 88104 Mostar
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i naučne oblasti ili predmeta na koji se konkuriše - NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Kontakt osoba:
Generalni sekretar Univerziteta
Sanda Jelin Kajan, dipl.iur.
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
A: Sjeverni logor bb, 88 104 Mostar
T: 387 36 570 090
F: 387 36 570 032
E-mail: sanda@unmo.ba
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare