Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Veterinarski inspektor

- dana
Poslodavac:
Gradska uprava Grada Banjaluka
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
18.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: U Gradskoj upravi Grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika u Odjeljenje za inspekcijske poslove:

Veterinarski inspektor – 1 izvršilac.

Opis poslova
Obavlja sljedeće poslove:
prati zdravstveno stanje životinja i zaštitu životinja od zaraznih bolesti, kao i zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti;
vrši nadzor nad zdravstvenom i higijenskom ispravnošću hrane životinjskog porijekla u primarnoj proizvodnji i prometu, u skladu sa Zakonom o hrani;
vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda, stočne hrane i vode za napajanje životinja;
vrši kontrolu higijene proizvodnje, i trgovinu mlijeka i mesa, kao i proizvoda od mlijeka i mesa;
naređuje otklanjanje nepravilnosti, i zabranu trgovine životinjama koje nisu propisno označene;
vrši veterinarsku kontrolu u proizvodnji i prometu namirnica životinjskog porijekla, njihovo obilježavanje i nadzor – u pogledu higijenske ispravnosti;
provodi zaštitu životinja od mučenja;
zabranjuje promet i upotrebu koža životinja – ako su pregledane bez veterinarsko-sanitarnog pregleda, ili ako potiču od poginulih životinja;
naređuje otklanjanje nedostataka u proizvodnji i prometu namirnica, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla;
zabranjuje promet i upotrebu veterinarskih ljekova, ako su neispravni i neregistrovani;
uzima uzorke namirnica, sirovina, aditiva, otpadaka životinjske hrane, i provjerava da li odgovaraju propisima;
provodi monitoring kontrole namirnica i sirovina na mjestu proizvodnje, skladištenja i prometa;
određuje mjere kada se pojavi zarazna bolest, i vrši nadzor nad njihovim provođenjem;
provodi veterinarsko-sanitarne mjere na sajmovima, pijacama i izložbama;
određuje granice zaraženog i ugroženog područja, te izvještava o pojavama zaraznih bolesti;
obavlja nadzor kod utovara, istovara i pretovara uvezenih pošiljki animalnog porijekla;
kontroliše provođenje mjera, i uslove – u karantinu, za uvezene životinje;
vodi upravni postupak o izvršenom inspekcijskom nadzoru obavezano sačinjava zapisnik ili službenu zabilješku;
donosi rješenje i zaključke;
izdaje prekršajni nalog;
podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama;
podnosi izvještaj – načelniku Odjeljenja, o izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama;
izrađuje izvještaj o radu – načelniku Odjeljenja;
dostavlja redovne godišnje operativne planove, i tromjesečne izvještaje o radu – Glavnom republičkom veterinarskom inspektoru;
odgovorno se ponaša prema sredstvima rada;
odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju;
obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom i drugim propisima, kao i poslove – po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i Gradonačelniku.
Veterinarski inspektor je odgovoran:
ako u vršenju nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mjeru za koju je ovlašćen;
ako ne predloži ili ne pokrene postupak pred nadležnim organom – zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti;
ako prekorači svoja zakonska ovlaštenja;
ako ne postupa u skladu sa Kodeksom državnih službenika i Kodeksom inspektora;
ako, svojom greškom, prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu štetu subjektu.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
da je stariji od 18 godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).


Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
VSS – veterinarski fakultet – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa najmanje 240 ECTS;
tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
položen stručni ispit za rad u upravi;
poznavanje rada na računaru;
položen vozački ispit „B“ kategorije.

Kandidati koji nema položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.
Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
diplome o završenom fakultetu;
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;
izjavu o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.
Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o posebnoj psihofizičkoj sposobnosti (za radno mjesto vozač) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima
Trg srpskih vladara br. 1
Banjaluka

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare