Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehnički sekretar – daktilograf, Mrkonjić Grad

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Mrkonjić Grad
Rok prijave:
14.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 65, stav 1. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 57/16), člana 111. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 38/12 i 20/15) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-175/16 od 08.08.2016. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

sa statusom namještenika u MUP RS

U radni odnos na neodređeno vrijeme u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se popuna upražnjenih radnih mjesta sa statusom namještenika i to:

1. SLUŽBA MINISTRA

1.1. Prevodilac...........................................................................................1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši prevođenje pisanih tekstova sa srpskog na engleski ili drugi strani jezik ili sa engleskog ili drugog stranog jezika na srpski jezik za potrebe Ministarstva, vrši pismeno i usmeno prevođenje, piše dopise i druge materijale na engleskom ili drugom stranom jeziku, učestvuje u razgovorima i kontaktima sa predstavnicima policija drugih zemalja i međunarodnih organizacija, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Visoka stručna sprema, znanje engleskog ili drugog stranog jezika i najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

2. UPRAVA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

2.1. Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjeljenje za poslove nadzora i upravne poslove......................................................................1 izvršilac

Pregleda dokumentaciju i vrši poslove vezane za rad kadrovskih, normativnih i drugih pravnih poslova i s tim u vezi prepisuje materijale sa rukopisa, koncepta i po diktatu, sravnjuje prepisanu poštu i otklanja eventualne greške, stara se o umnožavanju materijala, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

3. UPRAVA ZA ORGANIZOVANI I TEŠKI KRIMINALITET

3.1. Tehnički sekretar – daktilograf..................................................1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu i otpremanju pošte, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepta i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema, upravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

4. CENTAR JAVNE BEZBJEDNOSTI BANjALUKA

POLICIJSKA STANICA ČELINAC

4.1. Tehnički sekretar – daktilograf...................................................1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

5. STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI MRKONjIĆ GRAD

5.1. Tehnički sekretar – daktilograf..................................................1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

6. CENTAR JAVNE BEZBJEDNOSTI PRIJEDOR

POLICIJSKA STANICA KOZARSKA DUBICA

6.1. Tehnički sekretar – daktilograf..................................................1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Vrši sve poslove evidencije o dostavljanju pošte iz pisarnice u organizacionu jedinicu, stara se o umnožavanju materijala i sređivanju zapisnika sa radnih sastanaka, prepisuje materijale sa rukopisa, koncepata i po diktatu, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

7. CENTAR JAVNE BEZBJEDNOSTI ZVORNIK

7.1. Magacioner, Odjeljenje za materijalno-finansijske i tehničke poslove.........................................................................................................1 izvršilac

Opis poslova i zadataka: Na osnovu propisanih naloga prima robu na skladištenje, propisno je skladišti i vodi maksimalnu brigu o njenom čuvanju, održavanju, ažurno i uredno vodi knjigovodstveno-magacinske i druge evidencije, a na osnovu propisane dokumentacije izdaje robu krajnjim korisnicima u Centru i SJB, pismeno i blagovremeno obavještava nabavnu službu u Odjeljenju o stanju robe u magacinu i predlaže nabavke novih količina za potrebe Centra i SJB, vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za obavljanje poslova i zadataka: Srednja stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu urpave

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:

1. odgovarajuća školska sprema

2. radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja

3. položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave za kandidate koji konkurišu na radna mjesta za koja je kao uslov predviđen položen stručni ispit

Prijave na javni konkurs kandidati dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi na portalu MUP RS, internet stranici MUP RS i u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj: 20/15, uz koji prilažu fotokopiju sljedećih dokumenata:

1. lične karte ili pasoša

2. diplome o završenoj stručnoj spremi

3. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Postupak i izbor kandidata u skladu sa Uredbom vrši komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi komisiji originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu. Ako izabrani kandidat iste ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi naprijed navedene dokaze.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, a neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Ministarstvo će odbaciti zaključkom na koji se može uložiti žalba Odboru državne uprave za žalbe, putem MUP RS, u roku od tri dana od dana prijema zaključka.

Prijavu sa dokazima dostavljati lično ili putem pošte na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović 4, Banjaluka.

M I N I S T A R

mr Dragan Lukač
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare