Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehničar za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka

- dana
Poslodavac:
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 42. Statuta KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo i Odluke broj: 010101-03-1829/17 od dana
14.06.2017. godine, Uprava KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo raspisuje
JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U
KJKP “SARAJEVOGAS” D.O.O. SARAJEVO
Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u Kantonalno javno komunalno preduzeće za
snabdijevanje prirodnim gasom „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Preduzeće), sa sjedištem u ulici Trg
Fadile Odžaković Žute broj 4, 71000 Sarajevo.
Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u KJKP „Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo
za slijedeća radna mjesta:
1. Tehničar za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka – 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme na
period od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;
2. Tehničar za energetiku i projektovanje mreža i priključaka – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na period
od 6 (šest) mjeseci, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;
3. Tehničar područja za puštanje u pogon unutrašnjih gasnih instalacija i očitanje – 1 (jedan) izvršilac na
određeno vrijeme na period od 6 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca;
4. Radnik I za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na
period od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;
5. Radnik II za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na
period od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;
6. Zaštitar II - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme na period od 3 mjeseca.

1. Opći uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati
Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:
1) da je stariji od 18 godina;
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
3) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;
4) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više
godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim
zakonima u Bosni i Hercegovini.
Napomena:
a) Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim konkursom, a dokumenti koji nisu u skladu sa istim neće se
uzimati u razmatranje.
b) Validnost dokumenata koji po ovom javnom konkursu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema
prijave kandidata.
c) Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Izjavu da protiv njega nije pokrenut krivični
postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska
kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne stariju od 3
/tri/ mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih
kandidata.

Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati
Pozicija br. 1 - Tehničar za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka
1.1 Opis poslova
Vrši kontrolu kvaliteta izvedenih radova ekipa iz službe (vodećih majstora, tehničara, radnika) na mašinskom održavanju i
po potrebi održavanju izgradnji i rekonstrukciji gasnih mreža, planira, vodi i organizuje radove na gradilištu, priprema i
izrađuje tehničku dokumentaciju, vrši prijem i evidenciju svih poziva putem radio veze i telefona od strane ekipa službe,
kupaca i drugih lica kao i koordinaciju sa drugim službama, obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa važećim opštim
aktima Preduzeća, odnosno po nalogu neposrednog rukovodioca.
1.2 Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 1. (Tehničar za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka) moraju
ispunjavati sljedeće uslove:
1) da imaju IV stepen stručne spreme (SSS) – Mašinska tehnička škola;
2) da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva;
3) da poznaju rad na računaru;
4) da imaju položen vozački ispit „B“ kategorije;
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 1. (Tehničar za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka) uz prijavu
dostavljaju sljedeće dokaze:
1) kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail)
2) izvod iz matične knjige rođenih - original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od
šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka
važenja
3) original ili ovjerenu kopiju diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke
4) dokaz o radnom iskustvu
5) ovjerenu kopiju vozačke dozvole za upravljanje vozilom B kategorije
Pozicija br. 2 - Tehničar za energetiku i projektovanje mreža i priključaka
2.1 Opis poslova
Određivanje trase i lokacije za izradu projekata razvoja, sanacije i izmještanja distributivnih gasnih mreža, priključaka i
rejonskih regulacionih stanica (rad u kancelariji i na terenu) u skladu sa relevatnim tehničkim pravilima, zakonskom
regulativom i zahtjevima investitora; izrada projektne dokumentacije u skladu sa tehničkim pravilima i radnim nalozima;
prikupljanje podataka i izrada projektne dokumentacije za priključenje gasnih instalacija na distributivnu gasnu mrežu
(domaćinstva, mala privreda, industrija) u skladu sa tehničkim pravilima relevantnim za predmetnu oblast; obrada zahtjeva
za saglasnost na lokacije i trase; unos relevatnih podataka u bazu podataka, te obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa
važećim opštim aktima Preduzeća.
2.2 Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 2. (Tehničar za energetiku i projektovanje mreža i priključaka) moraju
ispunjavati sljedeće uslove:
1) da imaju IV stepen stručne spreme (SSS) – Mašinska tehnička škola ili Geodetska škola;
2) da imaju najmanje 3 mjeseca radnog iskustva;
3) da poznaju rad na računaru;
4) da imaju položen vozački ispit „B“ kategorije;
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 2. (Tehničar za energetiku i projektovanje gasnih mreža i priključaka) uz
prijavu dostavljaju sljedeće dokaze:
1) kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail);
2) izvod iz matične knjige rođenih - original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest
mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja;
3) original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj mašinskoj ili geodetskoj školi /SSS – IV stepen/;
4) dokaz o radnom iskustvu;
5) ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije.
3
Pozicija br. 3 - Tehničar područja za puštanje u pogon unutrašnjih gasnih instalacija i očitanje
3.1 Opis poslova
Vrši puštanje u pogon i stavlja van pogona unutrašnje gasne instalacije kod kupaca iz kategorije domaćinstva i mali kupci;
vrši pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca iz kategorije domaćinstva i mali kupci; vrši kontrolu otklanjanja
tehničke neispravnosti unutrašnjih gasnih instalacija; vrši očitanje potrošnje gasa kod kupaca; vrši dostavu računa za gas
opomena i knjižnih obavijesti, te obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa važećim opštim aktima Preduzeća.
3.2 Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 3. (Tehničar područja za puštanje u pogon unutrašnjih gasnih instalacija i
očitanje) moraju ispunjavati sljedeće uslove:
1) da imaju IV stepen stručne spreme (SSS) – Mašinska/Građevinska/Saobraćajna tehnička škola;
2) da imaju najmanje 1 godinu radnog iskustva;
3) da poznaju rad na računaru;
4) da imaju položen vozački ispit „B“ kategorije;
5) da poznaju tehnička pravila.
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 3. (Tehničar područja za puštanje u pogon unutrašnjih gasnih instalacija i
očitanje) uz prijavu dostavljaju sljedeće dokaze:
1) kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail);
2) izvod iz matične knjige rođenih - original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest
mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja;
3) original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj mašinskoj ili građevinskoj ili saobraćajnoj školi /SSS – IV stepen/;
4) ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije;
5) dokaz o radnom iskustvu;
6) dokaz o poznavanju tehničkih pravila (certifikat ili interviju) .
Pozicija br. 4 - Radnik I za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka
4.1 Opis poslova
Izvodi radove na zavarivanju, montaži i polaganju čeličnih i polietilenskih gasnih mreža svih nivoa pritisaka; izvodi radove
na priključenju novih kupaca; vrši sva potrebna ispitivanja u skladu sa tehničkim propisima; izvodi radove na izgradnji i
rekonstrukciji gasnih mreža; vrši hitne intervencije na gasnim mrežama, te obavlja i druge poslove i zadatke propisane
važećim opštim aktima Preduzeća.
4.2 Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 4. (Radnik I za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka) moraju
ispunjavati sljedeće uslove:
1) da imaju III stepen stručne spreme (KV) – Mašinska tehnička škola;
2) da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u gasnoj struci;
3) vozački B kategorije;
4) poželjno je da kandidati posjeduju certifikat (atest) za ručni elektrolučni postupak zavarivanja (REL) izdat od
nadležne institucije.
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 4. (Radnik I za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka) uz prijavu
dostavljaju sljedeće dokaze:
1) kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail);
2) izvod iz matične knjige rođenih - original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od
šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka
važenja;
3) original ili ovjerenu kopiju diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke;
4) original ili ovjerenu kopiju potvrde ili uvjerenja o traženom radnom iskustvu;
5) ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije;
6) original ili ovjerenu kopiju certifikata (atesta) za ručni elektrolučni postupak zavarivanja (REL) izdatog od
nadležne institucije – ukoliko kandidat posjeduje isti (prednost će imati kandidati koji imaju certifikat (atest) za
REL).
4
Pozicija br. 5. - Radnik II za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka
5.1 Opis poslova
Na osnovu radnog naloga, tehnoloških uputstava i normativa, priprema potreban alat, materijal i opremu za rad ekipe na
terenu, izvodi radove na zavarivanju, montaži i polaganju čeličnih i polietilenskih gasnih mreža svih nivoa pritisaka, izvodi
radove na priključenju novih kupaca, izvodi radove na održavanju gasnih mreža, vrši hitne intervencije na gasnim mrežama,
obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa važećim opštim aktima Preduzeća.
5.2 Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 5. (Radnik II za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka) moraju
ispunjavati sljedeće uslove:
1) da imaju III stepen stručne spreme (KV) – Mašinska tehnička škola;
2) da imaju najmanje 3 (tri) mjeseca radnog iskustva u traženoj struci.
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 5. (Radnik II za održavanje i izgradnju gasnih mreža i priključaka) uz prijavu
dostavljaju sljedeće dokaze:
1) kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail);
2) izvod iz matične knjige rođenih - original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od
šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka
važenja;
3) original ili ovjerenu kopiju diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke;
4) original ili ovjerenu kopiju potvrde ili uvjerenja o traženom radnom iskustvu.
Pozicija br. 6. - Zaštitar II
6.1 Opis poslova
Obavlja poslove iz oblasti fizičke zaštite ljudi i imovine; održava red i mir u poslovnim objektima u kojima je raspoređen,
vodi propisane evidencije na objektu na kojem je angažovan; te obavlja i druge poslove i zadatke propisane važećim opštim
aktima Preduzeća.
6.2 Posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 6. (Zaštitar II) moraju ispunjavati sljedeće uslove:
1) da imaju IV ili III stepen stručne spreme (SSS/KV);
2) da imaju najmanje 3 mjeseca radnog iskustva na poslovima fizičke zaštite;
3) položen ispit za obavljanje poslova fizičke zaštite;
4) da imaju položen vozački ispit „B“ kategorije.
Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 6. (Zaštitar II) uz prijavu dostavljaju sljedeće dokaze:
1) kraću biografiju sa kontakt podacima (adresa prebivališta/boravišta, telefon, e-mail);
2) izvod iz matične knjige rođenih - original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest
mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja;
3) original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi /SSS/KV – IV ili III stepen/;
4) ovjerena kopija certifikata za obavljanje poslova fizičke zaštite;
5) original ili ovjerena kopija potvrda o traženom radnom iskustvu;
6) ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije.
3. Sadržaj prijave
Prijava kandidata mora da sadrži sve tražene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova za poziciju za koju se kandidat
prijavljuje za koje je naznačeno da se dostavljaju uz prijavu.
Kandidati su dužni u prijavi i na koverti naznačiti na koju se poziciju kandiduju.
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
5
4. Dostava prijava i postupanje sa prijavama
Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.
U toku postupka po javnom konkursu, kandidati se obavještavaju na oglasnoj ploči Direkcije KJKP Sarajevogas d.o.o.
Sarajevo o odbacivanju njihove prijave. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua i provjere znanja za kandidate
koji su ušli u uži izbor, kandidati se pismeno obavještavaju, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.
Prijave sa svim traženim dokumentima kandidati će dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:
KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo
Trg Fadile Odžaković Žute broj 4
Na koverti naznačiti „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA
ODREĐENO VRIJEME U KJKP “SARAJEVOGAS” D.O.O. SARAJEVO - NE OTVARATI“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon
isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim konkursom neće se uzimati u
razmatranje. Dokumentacija koja se priloži ostaje u arhivu Preduzeća i može se dobiti natrag na osnovu pismenog zahtjeva
kandidata za povrat dokumentacije.
DIREKTOR PREDUZEĆA
Mr. sc. Nihada Glamoč, dipl. ing. maš.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare