Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 55801. Viši stručni suradnik za opće-fizičke i kondicijske pripreme u Odsjeku za edukaciju Uprave policije MUP-a u sjedištu - 1 (jedan) izvršitelj

02. Stručni suradnik za investicije u Odsjeku za potporu u Ministarstvu u sjedištu - 1 (jedan) izvršitelj

03. Stručni suradnik za zajedničke poslove skupine u Skupini za zajedničke poslove u Ministarstvu u sjedištu - 1 (jedan) izvršitelj

04. Stručni suradnik za provođenje propisa o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine u Odsjeku za administrativno pravne, kadrovske poslove i logistiku u Ministarstvu u sjedištu - 1 (jedan) zvršitelj

05. Stručni suradnik za informatiku i informacijske sisteme u Odsjeku za telekomunikacije i informatiku u Ministarstvu u sjedištu - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: planira, priprema i izvodi obuku iz kondicijske i opće-fizičke pripreme; sudjeluje u programu stručnog osposobljavanja i psihofizičkih treninga jedinice; planira i priprema sve aktivnosti vezane za opće-fizički i kondicijski trening (godišnji, mjesečni i tjedni); planiranje, programiranje i provođenje (teorija, praksa), te upoznavanje policijskih službenika sa značajem fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja; primjenjuje stečeno teorijsko i praktično iskustvo i znanje na način karakterističan u školama i policijsko-vojnim ustanovama; vrši edukaciju i osposobljavanje policijskih službenika za realiziranje i sprovođenje kondicijske pripreme; izvodi nastavu po pedagoško-psihološkim metodama, sudjeluje u realizaciji praktične obuke na terenu i vrši provjeru fizičke sposobnosti i obučenosti policijskih službenika; prezentira ciljeve i zadatke kondicijskih priprema u cilju poboljšanja i unapređenja znanja; opće-fizičke i kondicijske pripreme sprovodi i koristi kao nastavni proces; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

02. Opis poslova: sukladno sa propisanom metodologijom vrši izradu analitičkih izvješća, vezano za poslove oko investicionih radova na objektima Ministarstva; s tim u vezi sudjeluje u prikupljanju propisanih suglasnosti, ponuda za izvođenje radova, provodi postupak odabira radova sukladno zakonskim propisima, sačinjava redovite i periodične informacije oko realizacije poslova na objektima rekonstruiranog ili adaptiranog prostora, učestvuje u izradi potrebne dokumentacije, prati stanje i dinamiku izvođenja radova, prati stanje svih objekata o čemu sačinjava izvješće, učestvuje u predlaganju mjera i radnji na investicionom održavanju; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

03. Opis poslova: prati i istražuje promjene i pojave kod održavanja objekata, uređaja, instalacija, tehničkih sredstava rada i opreme, autoservisa; kao i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o uočenim promjenama u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije i sl.); prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira, vodi propisane evidencije i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale; koordinira u radu skupine, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

04. Opis poslova: prati i istražuje promjene i pojave u oblasti rada agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine; izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale u ovoj oblasti; obavlja poslove i radne zadatke u vezi sa radom agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, te vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obradu podataka prema datim uputstvima; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipske izvještaje, redovne ili periodične informacije) u oblasti rada agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

05. Opis poslova: vrši praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti informacijskog sustava Ministarstva i izrađuje potrebnu dokumentaciju i ostale materijale za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenog informacijskog sustava, njegovo održavanje i neometano funkcioniranje; sudjeluje u predlaganju metodoloških rješenja i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baza podataka, analizu tih podataka i njihovo publiciranje; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima; sudjeluje u radu projektnih timova za izradu aplikativnog softvera; u saradnji sa korisnicima realizira planove za testiranje projekata i probne obrade i usklađuje funkcioniranje obrade sa postavljenim zahtjevima; učestvuje u izradi i provođenju programa stručnog osposobljavanja službenika i namještenika Ministarstva iz oblasti informatike; prati naučna dostignuća iz oblasti informatike i primjenjuje ih u radu; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VII stupanj stručne spreme - Fakultet kriminalističkih znanosti, Edukacijski fakultet, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od 4 godine (sa stečenih 240 ECTS bodova), kriminalističke struke - smjer sigurnosne studije, kriminalistika, kriminologija, opća kineziologija,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računalu,

Za poziciju 02:
- VII stupanj stručne spreme - Ekonomski fakultet, Fakultet poslovne ekonomije, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova), ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje 3 godine (sa stečenih 180 ECTS bodova), ekonomske struke - smjer ekonomija, poslovna ekonomija,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računalu,

Za poziciju 03:
- VII stupanj stručne spreme - Ekonomski fakultet, Fakultet poslovne ekonomije, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova), ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje 3 godine (sa stečenih 180 ECTS bodova), ekonomske struke - smjer ekonomija, menadžer poslovne ekonomije,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računalu,

Za poziciju 04:
- VII stupanj stručne spreme - Fakultet kriminalističkih znanosti, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova), ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje 3 godine (sa stečenih 180 ECTS bodova), kriminalističke struke - smjer sigurnosne studije,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računalu,

Za poziciju 05:
- VII stupanj stručne spreme - Elektrotehnički fakultet ili Fakultet informacijskih tehnologija, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova), ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje 3 godine (sa stečenih 180 ECTS bodova), elektro tehničke struke - smjer računarstvo, računarstvo i informatika ili telekomunikacije ili struke inormacijskih tehnologija,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računalu (pozicije 01, 02, 03 i 04),
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare