Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona” broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Novom Travniku, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom sudu u Novom Travniku

5 / 608


- Stručni suradnik za opće i pravne poslove – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: planira, prati analizira i unapređuje rad sudske uprave i sudskih odjeljenja i drugih radnih tijela suda; prati donošenje i promjene propisa relevantnih za sud; prati međunarodne propise i konvencije, po pitanjima pravne stečevine EU i relevantnih normi u oblasti vladavine prava u procesu europskog integriranja Bosne i Hercegovine u svjetlu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH, Europskoj uniji; prati aktivnosti u Europskoj mreži pilot sudova Europske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), priprema podatke i sačinjava izvješća za rad i učešće na Plenarnim sastancima mreže i obilježavanju Europskog dana pravde; prati provođenje strateških dokumenata koji se odnose na rad suda, kao što je Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini i Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina; prati i koordinira implementaciju Projekta VSTV-a BiH, koji se tiču unapređenja efikasnosti pravosuđa, kroz jačanje vladavine prava, demokracije, ljudskih prava, unapređenjepoložaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, jačanje rodne jednakosti među nositeljima pravosudnih funkcija, podršku u upravljanju sudskim prdmetima, jačanje obuke nositelja pravosudnih funkcija, sudskog i nesudskog osoblja u skladu sa strateškim dokumentima i smjernicama VSTV-a; prati i poduzima mjere za unapređenje prevencije i suzbijanja korupcije u obavljanju funkcija radnih obaveza ili poslova, te u pružanju usluga korisnicima suda sukladno zakonskim i podzakonskim aktima BiH i F BiH; usaglašava koordinaciju rada na izradi studijsko-analitićkih materijala i upitnika; priprema pravne analize i mišljenja, vrši pravna istraživanja o temama koje su u svezi sa nadležnošću i aktivnostima suda i priprema neophodna izvješća nadležnim tijelima; prati propise iz djelokruga rada Suda objavljenje u službenim glasnicima te proučava propise koji se na konkretan slučaj imaju primijeniti, stručnu literaturu, zauzete pravne stavove, pravna shvatanja i drugo; prati i evidentira odluke vraćene sa Vrhovnog suda F BiH, Ustavnog suda BiH, Ustavnog sud F BiH, Europskog suda za ljudska prava, priprema prijedloge sentenci i stavove za ujednačavanje sudske prakse; organizira i koordinira rad za blagovremeno obavljanje poslova iz mjerodavnosti suda i stara se o poštivanu zakonskih, kao i ostalih važnih rokova vezanih za efikasno i blagovremeno postupanje u predmetima, te poduzima sve radnje kako bi se zaštitila tajnost povjerljivih informacija i spriječilo otkrivanje takvih informacija; ostvaruje po potrebi suradnju sa drugim nadležnim domaćim i međunarodnim tijelima i organizacijama, kao i drugim tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u BiH; učestvuje u radu radnih grupa za praćenje i proučavanje određenih pravnih pitanja, kao i drugih radnih tijela ustrojenih u sudu sukladno Pravilniku o unutarnjem sudskom poslovanju; priprema nacrte, odgovora na podneske i pismena (predstavke, molbe i sl.) i po potrebi radi na predmetima iz mjerodavnosti suda i priprema nacrte odluka, a po nalogu predsjednice suda; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednice suda i tajnika suda.


Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom sudu u Novom Travniku”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare