Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog ministarstva okoliša i turizma, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
06 /879

01. Stručni savjetnik za zaštićena područja prirode - 1 (jedan) izvršitelj
02. Viši stručni suradnik za okolinske dozvole - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za implementaciju strategija - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: Prati određivanje žive i nežive prirode koji imaju posebnu zaštitu u Federaciji, sa posebnim osvrtom na geografske aspekte, prati stanje i primjenu propisa koji reguliraju upravljanje područjima koja su pod zaštitom ili se tretiraju predhodnom zaštitom, priprema dokumentaciju potrebnu za stavljanje pod pravnu zaštitu područja prirodne vrijednosti, učestvuje u izradi stručnog mišljenja i davanju suglasnosti za eksploataciju prirodnih resursa i antropogenih zahvata u područjima sa atributima prirodnog naslijeđa, učestvuje u davanju mišljenja i suglasnosti za stavljanje određenog područja u funkciju ekološkog turizma, surađuje na pripremi dokumenata prostornog uređanja, kao i drugih relevantnih akata o upotrebi i unapređenju prostora, radi na formiranju baze podataka za katastar zaštićene i evidentirane prirode sa atributima vrijednog naslijeđa, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.291,50 KM

02. Opis poslova: Učestvuje u postupku pribavljanja potrebnih dokumenta za procjenu utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole, osigurava i provodi učešće javnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku izdavanja okolinske dozvole, radi na izvješću o stanju zaštite okoliša sa aspekta uvođenja okolinske dozvole, sudjeluje u međuresornoj suradnji i sarađuje sa resornim organima u kantonima u postupku izdavanja okolinske dozvole, radi na stručnim osnovama za izradu zakona i drugih propisa iz domena okolinske dozvole i upravlja okolišom, radi na pripremi okolinske planske i razvojne dokumentacije te usklađivanju sa osnovama održivog razvoja i prevencije u zaštiti okoliša, uključuje se u izradu prostornih planova i planova posebnih područja, te razvojnih projekata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj.
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.228,50 KM

03. Opis poslova: Obavlja poslove izrade i provođenja dinamičkog plana Strategije; vrši monitoring nad provođenjem Dinamičkih planova; učestvuje u radu usklađivanja ciljeva iz Strategije sa zakonskom regulativom; izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz implementacije strategije; obavlja i druge poslovekoje mu odredi neposredni rukovoditelj.
Pripadajuća osnovna netto - plaća za radno mjesto: 1.165,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje s vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, prirodno-matematski fakultet - biološki ili zemljopisni smjer, arhitektonski ili drugi tehnički fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje s vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, prirodno - matematski fakultet, kemijsko - tehnološki fakultet, građevinski ili drugi tehnički fakultet
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 03:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, prirodno - matematski fakultet, arhitektonski, agronomski, šumarski ili drugi fakultet iz oblasti zaštite okoliša
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: Diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS
3. kandidati za stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare