Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Žepče, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Žepče

5 / 607


01. Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove pri Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje – 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za civilnu zaštitu pri Službi za civilnu zaštitu i vatrogasnu pristojbu – 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: vodi jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku; učestvuje u izradi nacrta rješenja i drugih akata, te općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; sastavlja izvještaje, podnosi izvještaj o svom radu; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova kao i drugih zadataka koje mu naredi pomoćnik Općinskog načelnika.

02. Opis poslova: učestvuje u prikupljanju podataka, izradi i ažuriranju planskih dokumenata, procjena ugroženosti, planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća; izrađuje izvješća i informacije iz svoje nadležnosti; učestvuje u izradi plana popune i plana mobilizacije struktura civilne zaštite; vodi evidencije struktura C.Z-e i evidencije i upotrebe MTS, popunu štabova, povjerenika i jedinica C.Z-e; učestvuje u izradi planova i provođenju obuke struktura C.Z-e; vodi aktinosti na pregledu, obilježavanju, evidentiranju i usklađenosti NUS-a i rizičnim površinama od mina; predlaže mjere zaštite i spašavanja i poduzima radnje i postupke u mjerama zaštite i spašavanja, sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, evakuacije i zbrinjavanja (zaštite od poplava, rušenja, zaštite od NUS-a i dr.); organizira, koordinira i prati pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja od RHB, borbenih sredstava na vodi i pod vodom, PMP, životinja i namirnica životinjskog porijekla, sanaciju terena okoliša i sl.; predlaže popunu specijaliziranih jedinica; učestvuje u organiziranju i provođenju akcije dobrovoljnog darivanja krvi; obavlja terenske poslove na snimanju i otklanjanju posljedica elementarnih i drugih nesreća; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS studijskih bodova, diplomirani pravnik ili diplomirani menadžer za javnu upravu,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:
- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, tehnički ili biotehnički fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
- položen ispit za vozača „B“ kategorije.Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom ispitu za vozača „B“ kategorije (pozicija 02.)
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Žepče”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare