Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

- Stručni suradnik-psiholog u Odjelu za posebne namjene u Sektoru kriminalističke policije u Upravi policije - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona, prijedloga propisa i općih akata koji se odnose na propise iz oblasti psihologije; vrši izradu analitičkih, statističkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije; postupa savjetodavno i preventivno prema maloljetnicima i radi na sprovođenju mjera pojačanog nadzora nad maloljetnicima; surađuje s zdravstvenim i drugim ustanovama, odgajateljima i učiteljima u rješavanju problema maloljetnika; provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći maloljetnicima izloženim zlostavljanju i nasilju u porodici u skladu sa zakonom; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja iz oblast psihologije; izrađuje tipska izvješća o radu Odjela, redovne i povremene informacije; proučava materijale i priprema odgovarajuće analitičke procjene; arhivira obrađene podatke i daje ih na korištenje; daje preporuke o načinu rada i predlaže načine otklanjanja uočenih nedostataka u radu; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 br. 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014., i to:
- Završen filozofski fakultet - odsjek psihologija, VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na taječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare