Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik - Odgajatelj maloljetnih osoba (m/ž)

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ostalo, Pravo
Mjesto rada:
Orašje
Rok prijave:
14.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine
Federacije BiH'', br: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/5, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u
Orašju, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Orašje

- Stručni suradnik - Odgajatelj maloljetnih osoba - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: izravno planira, programira i izvodi preodgojni rad ( uz primjenu savremenih oblika i
metoda) u klasifikacijskoj grupi maloljetnih osoba na izvršenju mjere, koja broji do 10 maloljetnih
osoba, po utvrđenom programu tretmana izrađenog od grupe za ispitivanje osobnosti maloljetnih
osoba; izrada akata u postupku pomilovanja, uvjetnog otpusta, okončanja izvršenja mjere i u drugim
postupcima po zahtjevu maloljetnika ili nadležnih organa; učestvovanje u radu tima za grupnu
terapiju ili u specijalnom tretmanu alkoholičara ili narkomana; priprema stegovni i zamolbeni raport
maloljetnika; rukovođenje radom mikro tima i pripremanje prijedloga za premještaj u stimulativno
klasifikacijske grupe i prijedloga za korištenje pogodnosti i prava; praćenje rada maloljetnika na
radnim mjestima i njihovo ponašanje u tijeku izvršenja mjere i unošenje odgovarajućih podataka u
osobni list maloljetne osobe; obilazi maloljetne osobe u posebnim prostorijama kada im je izrečena
ova vrsta stegovne kazne; ostvaruje potrebnu saradnju sa porodicom maloljetnika radi potpunijeg
odgojnog uticaja i prikupljanja podataka iz života maloljetnika; drugi poslovi preodgoja-tretmana
maloljetnika po nalogu neposrednog rukovodioca.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.481,00 KM
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Posavski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji:
-VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, filozofski fakultet ili
edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ili fakultet političkih nauka ili pedagoški fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
-položen stručni odgajateljski ispit utvrđen ZIKS-a i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja
stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca-stražara u federalnim ustanovama za izvršenje
kazne zatvora,
-stručna osposobljenost za rad na računaru.

Napomena: Kandidati koji nemaju položen stručni odgajateljski ispit utvrđen ZIKS-a i
Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajacastražara
u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, isti su dužni položiti u roku od
jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.
Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili
ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini
ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog
iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati
nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano
informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine -
prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Orašje“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare