Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za postavljenja u Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Kanton Sarajevo, Bosansko - podrinjski kanton
Rok prijave:
21.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine


01-705/17


03. Stručni savjetnik za postavljenja u Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton - 1 (jedan) izvršilac


03. Opis poslova: vrši reviziju državnih službenika u organima državne službe, izrađuje zapisnik o izvršenoj reviziji sa utvrđenim stanjem u postupku revizije, izrađuje obavještenja o izvršenoj reviziji organu državne službe u kojoj je izvršena, provodi radnje po žalbama izjavljenim na rješanja u postupku revizije u okviru nadležnosti prvostepenog organa, obrađuje zahtjeve za raspisivanje javnog konkursa, vrši prijem i obradu prijava kandidata na javne konkurse, vrši stručne i administrativne poslove za potrebe komisije za provođenje stručnog ispita, izrađuje nacrt rješenja o imenovanju komisije za izbor državnih službenika, izrađuje nacrt mišljenja o postavljenju državnog službenika sa Liste uspješnih kandidata, a na zahtjev organa za koji se provodi konkurs, obavještava kandidate o rezultatima stručnog ispita nakon što organ donese rješenje o postavljenju državnog službenika sa Liste uspješnih kandidata, provodi radnje po žalbama izjavljenim na obavještanja u postupku provođenja konkursne procedure u okviru nadležnosti prvostepenog organa, izrađuje nacrte akata o okončanju konkursne procedure, svakodnevno prati primjenu zakona i podzakonskih akata, daje inicijativu za izmjenu zakona i podzakonskih akta pomoćniku direktora, po potrebi kontaktira sa organima državne službe i podnosiocima žalbi izjavljenim na akte Agencije, vrši i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 03:

- VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne, ekonomske ili druge struke društvenih nauka,
- stručni upravni ispit,
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti svim odjeljenjima Agencije ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u svim odjeljenjima Agencije ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH,
ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBUKU I FINANSIJSKE POSLOVE
ulica Kulovića broj 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu FBiH
broj: 01-34-8-705/17"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija, Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare