Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona

5 / 544- Stručni savjetnik za planiranje i upravljanje razvojem - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: aktivno učestvuje u procesu razvojnog planiranja i praćenja implementacije na nivou Kantona, a osobito onih vezanih za implementaciju Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja, te Strategije razvoja FBiH i Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona; učestvuje u koordiniranju jačanja institucionalnih kapaciteta u svim ministarstvima Zeničko-dobojskog kantona za strateško planiranje, te jačanje uloge civilnog društva u procesima razvojnog planiranja, implementacije, monitoringa i izvještavanja o procesu implementacije razvojnih strategija na nivou Kantona; pomaže koordiniranje uključivanja općina u proces razvojnog planiranja, implementacije, praćenja i izvještavanja; radi na usklađivanju, te povezanosti razvojnog sa budžetskim planiranjem na nivou Kantona; priprema razvojne politike i projekte javnih investicija posebno onih koji omogućavaju implementaciju usvojenih razvojnih strategija; prati implementaciju razvojnih planova i njihove usklađenosti, te vođenje pripreme i objavljivanje godišnjeg Izvještaja o razvoju Zeničko-dobojskog kantona i dostavljanje istog Federalnom zavodu za programiranje razvoja, koje uključuje i Izvještaj o napretku implementacije razvojnih strategija; analizira kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ekonomske, socijalne trendove, trendove socijalnog razvoja i siromaštva na nivou Kantona; učestvuje u izradi i razvoju projekata za poticanje privrede, koje pokreće Vlada Kantona; obavezan je na dosljednu primjenu svih usvojenih procedura i uputstava radi provođenja sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008); te predlaganje mjera za njihovo unapređenje; pored redovnih poslova, u slučaju potrebe, u toku radnog vremena, po zadatku premijera i Vlade Kantona, odnosno sekretara Službe, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VII/I VSS, diploma visokog obrazovanja - tehničke ili ekonomske struke, odnosno (najmanje 240 ECTS bodova) prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,
- odlično znanje engleskog jezika (nivo A2, B1 ili više).

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje.

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o odličnom znanju engleskog jezika (nivo A2, B1 ili više) prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 i 59/16),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.


Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare