Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
06 / 896
01. Stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za plan, analizu i statistiku - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik za matematiku - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši poslove iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja koji se odnose na: obezbjeđivanje i stvaranje uslova za rad ustanova, koje su u nadležnosti Kantona; vrši poslove iz oblasti specijalnog odgoja i obrazovanja; vrši poslove upravnog rješavanja u skladu sa zakonima i drugim propisima iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; učestvuje u izradi normativnih akta i propisa Ministarstva iz nadležnosti Sektora; proučava, primjenjuje i prati provođenje propisa koji su u nadležnosti Kantona; prati i usaglašava zakonsku i podzakonsku regulativu sa promjenama u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; prati izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ustanovama, u skladu sa zakonskim odredbama; vodi registar javnih ustanova i ustanova iz nadležnosti Sektora; učestvuje u izradi programa rada Sektora za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje; učestvuje u neposrednoj realizaciji usvojenih programa rada iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; učestvuje u saradnji sa ustanovama iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, u pripremanju planova razvoja i usklađuje ih sa programom razvoja Kantona; učestvuje u izradi dokumenata o potrebi osnivanja novih odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; priprema analize, informacije i druge materijale za Vladu Kantona, Skupštinu Kantona i druge organe sa prijedlogom mjera i stara se o realizaciji donesenih zaključaka, učestvuje u uspostavljanju i formiranju baze podataka ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

02. Opis poslova: vrši poslove iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke koji se odnose na: planiranje i programiranje razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke, izradu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke, izradu kriterija i normativa za raspodjelu sredstava za predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku, učenički i studentski standard, prikupljanje, obradu podataka i obračun sredstava, javnim ustanovama i drugim korisnicima u djelatnosti predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i nauke, učeničkog i studentskog standarda, obradu i pripremu prijedloge o zahtjevima za sredstva, pripremu analiza i informacija o stanju i materijalnom položaju predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke, učeničkog i studentskog standarda, izradu normativnih akta i propisa iz nadležnosti Sektora, organiziranje i učestvovanje u radu stručnih komisija u svom djelokruga rada, neposredno sarađuje sa korisnicima sredstava i vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava, vrši i druge poslove planiranja i programiranja razvoja nauke, tehničke kulture i inovatorstva, izradu kriterija i normativa za raspodjelu sredstava za nauku, teničku kulturu i inovatorstvo, prikupljanje i obradu podataka za finansiranje programa i projekata naučnoistraživačkog i stručnog rada tehničke kulture i inovatorstva, obradu i pripremu prijedloga o zahtjevima za sredstva, pripremu analiza i informacija o stanju i potrebama iz djelokruga svog rada, organiziranje i učestvovanje u radu stručnih komisija u svom djelokrugu rada, neposrednu saradnju sa korisnicima sredstava, mjesečno, periodično i godišnje prikuplja izvještaje budžetskih korisnika, vršenje njihove konsolidacije i dostavljanje Ministarstvu finasija; vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra za plan, analizu i statistiku.

03. Opis poslova: obavlja stručno-operativne poslove planiranja i programiranja rada, užeg stručnog nadzora nad radom nastavnika bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, općeg stručnog nadzora nad radom direktora i odgojno-obrazovnih ustanova, razvoja i unapređivanja nastavno-stručnog rada, organizacije stručnog usavršavanja, organizacije sjednica stručnih aktiva, organizacije takmičenja, smotri, revija i drugih manifestacija, izrade izvještaja, analiza, informacija i drugih stručnih mišljenja, učestvuje u izradi nastavnih planova i programa, učestvuje u radu seminara, simpozija, okruglih stolova, učestvuje u radu ispitnih komisija, održava stručne konsultacije s nastavnicima, organizira ugledne i ogledne časove. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je šefu Odjeljenja i direktoru Zavoda.

04. Opis poslova: obavlja stručno-operativne poslove planiranja i programiranja rada, užeg stručnog nadzora nad radom nastavnika matematike, općeg stručnog nadzora nad radom direktora i odgojno-obrazovnih ustanova, razvoja i unapređivanja nastavno-stručnog rada, organizacije stručnog usavršavanja, organizacije sjednica stručnih aktiva, organizacije takmičenja, smotri, revija i drugih manifestacija, izrade izvještaja, analiza, informacija i drugih stručnih mišljenja, učestvuje u izradi nastavnih planova i programa, učestvuje u radu seminara, simpozija, okruglih stolova, učestvuje u radu ispitnih komisija, održava stručne konsultacije s nastavnicima, organizira ugledne i ogledne časove. Obavlja i druge poslove po nalogu šefu Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je šefu Odjeljenja i direktoru Zavoda.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
- VSS - Univerzitetska diploma VII stepen, završen filozofski, prirodno-matematički, pravni fakultet, pedagoška akademija, pedagoški fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
- VSS - Univerzitetska diploma VII stepen, završen ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
- VSS - filozofski fakultet, odsjek za južnoslavenske jezike i književnost
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u nastavi, nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
- VSS - prirodno-matematički fakultet, odsjek za matematiku
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u nastavi, nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje!
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba) , a za pozicije 03. I 04. i potvrda/uvjerenje o radnom stažu u nastavi, nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine -- Prečišćeni tekst, ( „Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 i 59/16) - za pozicije 03. i 04.,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl.iur.Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare